Μέλλιου Κυριακή

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Γραφείο: 219
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: Τρίτη, ώρες 9.00-10.00 π.μ.
Τηλέφωνο: 6947804092
E-mail: kmelliou@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
1310ΕΈντεχνος Συλλογισμός και Προσβασιμότητα στην Τέχνη
1309ΕΗ Σκέψη ως Αντικείμενο Διδασκαλίας
1308Ε Παγκοσμιοποίηση – Διδασκαλία και Μάθηση

© 2016 nured.uowm.gr