Αρχές Διαμόρφωσης του Προγράμματος

Η διαμόρφωση του αναμορφωμένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, δηλαδή η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο καθορισμός του περιεχομένου των μαθημάτων και της αναλογίας των διαφόρων κατηγοριών, καθώς επίσης και η θέση της πρακτικής άσκησης, βασίστηκε:
Στην αναγκαιότητα της εξασφάλισης τόσο της επιστημονικής όσο και της επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του Τμήματος, ώστε να είναι σε θέση:

  • να παρακολουθούν τις εξελίξεις των επιστημών της αγωγής
  • να προβαίνουν σε αυτοτελή έρευνα, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης και διδακτικής
  • να εκπληρώνουν με υπευθυνότητα και επιτυχία το παιδαγωγικό – διδακτικό έργο τους.

Έτσι, το Πρόγραμμα αποσκοπεί να είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος σε θέση να λειτουργούν ως επιστήμονες αλλά και ως κριτικοί εκπαιδευτικοί με στόχο τη συνεχή βελτίωση του έργου τους. Αυτό επιτυγχάνεται με υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και με τη δυνατότητα να επιλέγουν και να εμβαθύνουν στις γνωστικές περιοχές και στα αντικείμενα με κριτήριο τα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, αλλά και τις μελλοντικές επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις.

© 2016 nured.uowm.gr