Ανενεργά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Educational Studies: Bilingual Special Education)»

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Educational Sciences:Bilingual Special Education» στοχεύει στην ειδίκευση επιστημόνων − ερευνητών στον χώρο των Επιστημών της Ειδικής Αγωγής και της Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτούν τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την ενταξιακή εκπαίδευση, τη δίγλωσση εκπαίδευση, καθώς και με φορείς, Ινστιτούτα και Κέντρα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση και εξειδίκευση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης και κοινωνικών επιστημόνων που εμπλέκονται στην Ειδική Αγωγή, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας, τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, τη διαμόρφωση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού διπλώματος θα αποκτούν τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση συμβουλευτικών και διευθυντικών καθηκόντων στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ, στους τομείς της κώφωσης που συνδέονται άμεσα με τη δίγλωσση εκπαίδευση, της νοητικής αναπηρίας και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στον τομέα της έρευνας της ενταξιακής εκπαίδευσης, σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς και σύνδεσης με την εκπαιδευτική πράξη, μέσω της πρακτικής άσκησης. Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών έγκειται στην σύνδεση της δίγλωσσης εκπαίδευσης με την κώφωση, ενώ παρέχονται πρακτικές προγραμμάτων παρέμβασης και στον τομέα της νοητικής αναπηρίας και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.

Προσοχή το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δεν έχει δεχθεί πτυχιούχους από το ακαδημαϊκό έτος 2018 και εξής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://blogs.uowm.gr/bilingualspecialeducation

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». (Educational Sciences: Professional Learning and Innovations in Education).

Συνεργαζόμενα Τμήματα:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (επισπεύδον)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ζητήματα των επιστημών αγωγής και της εκπαίδευσης, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική μάθηση και την εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών στην εκπαίδευση. Σκοπός του προγράμματος είναι να προαγάγει την γνώση και την έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, την εκπαιδευτική έρευνα, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την εισαγωγή, διαχείριση και αξιολόγηση καινοτομιών στην εκπαίδευση, να ενισχύσει την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης και όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση μέσα από τη συσχέτιση εκπαιδευτικής θεωρίας, εκπαιδευτικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης και να προετοιμάσει ενδιαφερόμενους για  τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://edupost.uowm.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή (Creative Writing)»

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της Δημιουργικής Γραφής, δηλαδή της ενεργητικής πρόσληψης και συγγραφής των λογοτεχνικών ειδών. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αναμένεται να αποκτήσουν το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο σχετικά με τις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους ανάλυσης -και ιδίως παραγωγής- λογοτεχνικών και άλλων συναφών κειμένων (σεναρίων, παραμυθιών, τραγουδιών κ.ά.), καθώς και τις σχετικές δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε ανάλογα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία της πολιτισμικής και συγγραφικής παραγωγής. Παράλληλα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποβλέπει στην επιμόρφωση των πτυχιούχων των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα προγραμμάτων διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και δημιουργικής παραγωγής λόγου με στόχο τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και αποτελεσματικές διαδικασίες εκπαιδευτικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

«Επιστήμες της Αγωγής» με 5 κατευθύνσεις:

 1. Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα
 2. Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές)
 3. Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα
 4. Ψυχολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της διαφορετικότητας
 5. Γλώσσα και Λογοτεχνία στην εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις «Επιστήμες της Αγωγής» με τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) τα μαθήματα θα γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα (http://blogs.uowm.gr/pmsesnured1/)
 2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education (σαράντα θέσεις), τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα (http://blogs.uowm.gr/bilingualspecialeducation/)
 3. Πολιτισμικές Σπουδές Σημειωτική και Επικοινωνία − Cultural Studies, Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις), τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα (http://semiotics.nured.uowm.gr)

ΔΠΜΣ με το ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη»

© 2016 nured.uowm.gr