Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος

Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας. Το Π.Τ.Ν. δεσμεύεται στην εφαρμογή μιας πολιτικής διασφάλισης ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και στοχεύει στη διαρκή βελτίωσή του.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος επικεντρώνεται στη(ν):

 • συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 • συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του
 • συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο Τμήμα
 • διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 • ανάδειξη του έργου που συντελείται στο Τμήμα
 • προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εργαζομένων και φοιτητών.

Το Π.Τ.N. του Π.Δ.Μ:

 1. Σχεδιάζει, τροποποιεί και βελτιώνει το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) με διαφανείς διαδικασίες ποιότητας και με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε αυτό:
  • να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες και να προσαρμόζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά σε νέες εγχώριες και διεθνείς συνθήκες
  • να επιτυγχάνει μαθησιακά αποτελέσματα και να εξασφαλίζει προσόντα που είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 2. Προωθεί την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου:
  • μεριμνώντας για την καταλληλόλητα, το υψηλό επίπεδο και τη συνεχή κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και εφαρμόζοντας το σχετικό με την επιλογή και την εξέλιξή τους νομοθετικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας την αξιοκρατία και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες
  • υλοποιώντας ετήσια καταγραφή του διδακτικού έργου από τους ίδιους τους διδάσκοντες στο πλαίσιο αυτο-αξιολόγησής τους μέσω των ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων που υποβάλλονται στη ΜΟΔΙΠ του Π.Δ.Μ.
  • αναλύοντας την αξιολόγηση του παραγόμενου διδακτικού έργου που γίνεται από τους φοιτητές σε εξαμηνιαία βάση
  • μεριμνώντας για την ομαλή υλοποίηση του ωρολογίου προγράμματος των προσφερόμενων μαθημάτων και των διαδικασιών εξέτασης των μαθημάτων
  • αξιοποιώντας ποικιλία σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και τεχνικών με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
  • μεριμνώντας για την πρόοδο και την ομαλή εξέλιξη των φοιτητών στη διάρκεια των σπουδών τους
  • ενθαρρύνοντας τη μαθησιακή και ερευνητική αυτονομία κάθε φοιτητή
  • ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας
  • καλλιεργώντας κλίμα σεβασμού, συνεργασίας, συνεννόησης και συμμετοχικότητας όλων των εμπλεκομένων και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την επίλυση των όποιων εμφανιζόμενων προβλημάτων
  • ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις κοινωφελούς ή/και οικολογικού σκοπού που συνδέουν το Τμήμα με την τοπική κοινωνία
  • ενισχύοντας τις δράσεις διάχυσης της γνώσης μέσω των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών σε Νηπιαγωγεία και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας.
 3. Μεριμνά για την ποιότητα (και την ποσότητα) του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας:
  • ενθαρρύνοντας την διεθνή κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και παρέχοντας υποστήριξη για συνεργασίες στη χώρα μας και το εξωτερικό
  • υποστηρίζοντας τη συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού σε μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
  • ενισχύοντας τη συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, συλλογικών τόμων και μονογραφιών, στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες
  • διευκολύνοντας τους διδάσκοντες για την οργάνωση και συμμετοχή τους σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις με στόχο την προώθηση και δημοσιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος.
 4. Μεριμνά για τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα (ειδικότερα την εκπαιδευτική) προωθώντας δράσεις διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων της σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής και στις ποικίλες μορφές της μη-τυπικής εκπαίδευσης.
 5. Ενημερώνεται για το επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του και διαχέει στους φοιτητές πληροφορίες επαγγελματικής αποκατάστασης πέραν των τυπικών (στο πλαίσιο της Προσχολικής Εκπαίδευσης).
 6. Βάσει των δυνατοτήτων του (διδακτικό προσωπικό, υλικοτεχνικές υποδομές, κτλ.) προτείνει τον κατάλληλο ετήσιο αριθμό εισακτέων, ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους φοιτητές του και ανάλογες παροχές φοιτητικής μέριμνας.
 7. Φροντίζει για τη διασφάλιση της ποιότητας της γραμματειακής και άλλων μορφών υποστήριξης του Τμήματος, ενημερώνει τη Διοίκηση για ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές του και στη λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ., ενώ παράλληλα καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωσή τους.
 8. Προβαίνει σε ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Π.Π..Σ και μεριμνά για την καλή συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

© 2016 nured.uowm.gr