Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών (Ε.Ε.Τ) Visual Art Laboratory V.A.L.

Το Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών (Ε.Ε.Τ) Visual Art Laboratory V.A.L. ιδρύθηκε με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Δ.Μ. (συνεδρία με αρ 86/23-5-2019). Το εργαστήριο έχει ως αποστολή την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την διεξαγωγή έρευνας, την προαγωγή της και την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού.

© 2016 nured.uowm.gr