Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το έτος 2019 με το Ν.4610/2019, σύμφωνα με το άρθρο 13 & παράγραφο 4 του οποίου, η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 99/1993 και εντάσσονταν σε αυτή τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. Με τη μετονομασία της Παιδαγωγικής Σχολής ιδρύεται η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών την οποία αποτελούν τα Τμήματα: 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 ως τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποτελεί δε συνέχεια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας (διετούς φοίτησης) της οποίας η λειτουργία έπαυσε το 1989. 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, το οποίο ιδρύθηκε ταυτόχρονα με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας το 1993. 3. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά, το οποίο ιδρύθηκε το 1999 ως τμήμα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και εντάχθηκε στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με το Ν.4610/2019. 4. Τμήμα Ψυχολογίας με έδρα τη Φλώρινα, το οποίο ιδρύθηκε και εντάχθηκε στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με το Ν.4610/2019.

© 2016 nured.uowm.gr