Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Προγράμματα

StoryLogicNet Community: Collaborative Writing for Children’s Multiliteracy Skills Utilising Multimodal Tools StoryLogicNet
Project illuminatED | Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning Project IlluminatED
KidVenture – Increasing the entrepreneurial culture of children through gaming KidVenture
ChangeMakers – Nurturing the design thinking mindset of children through gaming ChangeMakers
MoneyQuest – A Game for Financial Education of Children MoneyQuest
Artful Leadership: developing the new generation of servant leader through arts Artful Leadership
WeAreEurope: Creating a Cohesive Europe WeAreEurope
Competences for Democratic Culture
Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων TOCSIN
Education of Children and Young People with a Migrant Background SIRIUS
Intercultural Education Resources for Erasmus Students and their Teachers IEREST
Strengthening Activity-Oriented Interaction and Growth in the Early Years and Transition SIGNALS
Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης LangMassCulture inEducation
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες STED
T-Story: Storytelling applied to training T-Story
Renewing Intercultural Competences and Knowledge Spaces RICK’S CAFE
Autobiography of Intercultural Encounters through Visual Media AIE-VM
Early Years Transition Programme EASE
Η ένταξη της δεύτερης γενιάς μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα
Religion in Education: A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries REDCo
Relational Approaches in Early Education: Enhancing Social Inclusion, Personal Growth and Learning

© 2016 nured.uowm.gr