Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών

Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών το οποίο ξεκίνησε ως Εργαστήριο του Τμήματος και κατόπιν έγινε της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΦΕΚ τ.Β΄218/3-2-2020). Το Εργαστήριο αυτό εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Κοινωνικές Σπουδές, Μεταναστευτικές Σπουδές, Σπουδές Φύλου, Εκπαίδευση και Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες, Δίκαιο, Ισότητα Ευκαιριών και η Ιδιότητα του Πολίτη. Έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, β) τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, γ) την προαγωγή της έρευνας, συνεργασίας και ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων με άλλα εργαστήρια του Ιδρύματος, καθώς επίσης και με εργαστήρια Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, δ) τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις συμβάλλοντας στη μελέτη, υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών/καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης θεμάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, στ) την παραγωγή σύγχρονου παιδαγωγικού και ερευνητικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και συλλογικών τόμων, ζ) τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η) την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχηματιστούν σε υπηρεσίες και προϊόντα και μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, θ) Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, δράσεων και μελετών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ι) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (ΦΕΚ53/τΑ΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

© 2016 nured.uowm.gr