ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» και «ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Σύμφωνα με την Προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 12/24-4-2019/τ. Α.Σ.Ε.Π.), ένα από τα προσόντα που λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, είναι η επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίων εξειδίκευσης, η οποία επιβεβαιώνεται με αντίστοιχη βεβαίωση/πιστοποιητικό που κατέχει ο/η ενδιαφερόμενος/η. Επίσης, αναφέρεται ότι «…Σε περίπτωση που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα…».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκε σχετική βεβαίωση για τα πιστοποιητικά εξειδίκευσης που έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2017-2018, την οποία μπορεί να εκτυπώσει κάθε ενδιαφερόμενος/η και να την επισυνάψει συμπληρωματικά μαζί με το Πιστοποιητικό εξειδίκευσης που ήδη κατέχει.

Παρατίθενται ακολούθως σχετικές βεβαιώσεις που θα ενημερώνονται σταδιακά:

Για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στα alevriadou@uowm.gr, ibambak@uowm.gr.


Όσοι έχετε παραλάβει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης «Ειδική Αγωγή», 600 ωρών, ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 (αναγραφή στο πιστοποιητικό 30 Αυγούστου 2010)

Κατεβάστε το: ΒΕΒΑΙΩΣΗ 600 (14-01-2010_30-08-2010) (1200).pdf

Όσοι έχετε παραλάβει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης «Ειδική Αγωγή», 600 ωρών, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 (αναγραφή στο πιστοποιητικό 5 Μαΐου 2011)

Κατεβάστε το: ΒΕΒΑΙΩΣΗ 600 (05-10-2010_05-05-2011) (1202).pdf

Όσοι έχετε παραλάβει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης «Ειδική Αγωγή», 450 ωρών, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 (αναγραφή στο πιστοποιητικό 19-12-2011)

Κατεβάστε το: ΒΕΒΑΙΩΣΗ 450 (27-04-2011_30-11-2011).pdf

Όσοι έχετε παραλάβει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης «Ειδική Αγωγή», 600 ωρών, ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 κατά τα χρονικά διαστήματα α) 12/9/2009-6/05/2010 Κατεβάστε το: ΒΕΒΑΙΩΣΗ 600 (12-09-2009_06-05-2010) (1199).pdf

και β) 5/2/2009-25/2/2010  Κατεβάστε το: ΒΕΒΑΙΩΣΗ 600 (15-02-2009_25-02-2010) (1201).pdf

για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θα απευθύνεστε στη γραμματεία στο e-mail nmironidis@uowm.gr


Όσοι έχετε παραλάβει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης «Ειδική Αγωγή», 500 ωρών, ακαδημαϊκού έτους 2014 (αναγραφή στο πιστοποιητικό 15-12-2014)

Κατεβάστε το: ΒΕΒΑΙΩΣΗ 500 (18-01-2014_06-12-2014) (1210).pdf


Όσοι έχετε παραλάβει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης «Ειδική Αγωγή», 600 ωρών,
(ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017).

Κατεβάστε το: ΒΕΒΑΙΩΣΗ 600 (22-10-2016_14-06-2017) (1189).pdf

© 2016 nured.uowm.gr