Προπτυχιακές σπουδές

Η διαμόρφωση του αναμορφωμένου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Tμήματος Νηπιαγωγών, δηλαδή η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο καθορισμός του περιεχομένου των μαθημάτων και της αναλογίας των διαφόρων κατηγοριών, καθώς επίσης και η θέση της πρακτικής άσκησης, βασίστηκε:
Στην αναγκαιότητα της εξασφάλισης τόσο της επιστημονικής και της επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του Τμήματος, ώστε να είναι σε θέση:

 • να παρακολουθούν τις εξελίξεις των επιστημών της αγωγής
 • να προβαίνουν σε αυτοτελή έρευνα, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης και διδακτικής
 • να εκπληρώνουν με υπευθυνότητα και επιτυχία το παιδαγωγικό – διδακτικό έργο τους.

Έτσι, το Πρόγραμμα αποσκοπεί να είναι οι απόφοιτοι του τμήματος σε θέση να λειτουργούν ως κριτικοί εκπαιδευτικοί με στόχο τη συνεχή βελτίωση του έργου τους αλλά και ως επιστήμονες. Αυτό επιτυγχάνεται με υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και με τη δυνατότητα να επιλέγουν και να εμβαθύνουν στις γνωστικές περιοχές και στα αντικείμενα με κριτήριο τα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, αλλά και τις μελλοντικές επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Το πρόγραμμα σπουδών, όπως διαμορφώνεται από την αρχή της επιστημονικής και επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του τμήματος έχει τους εξής επιμέρους στόχους:
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει:

 • να κατανοήσουν βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία τους (εκπαιδευτική κατάρτιση)
 • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις επιστήμες και τις τέχνες, από τις οποίες προέρχονται τα περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (ειδική επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση)
 • να αποκτήσουν γνώσεις διδακτικής των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου (διδακτική κατάρτιση)
 • να αναπτύξουν την ικανότητα στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού έργου (σύνδεση προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης) και
 • να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν ξενόγλωσση επιστημονική βιβλιογραφία.
(με βάση το άρθρο 24 του Ν. 1268/82, το άρθρο 9 του Ν. 2083/92 και το άρθρο 1 του Ν. 188/94).

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Tμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο, ώστε για τη λήψη του πτυχίου να απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Η κατανομή των μαθημάτων στα οκτώ εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες.

Τα μαθήματα διακρίνονται:
με κριτήριο τη δεσμευτικότητά τους σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά (ελεύθερης επιλογής)
με κριτήριο το στόχο της διδασκαλίας τους σε εισαγωγικά και βασικής κατάρτισης εμβάθυνσης
με κριτήριο το περιεχόμενό τους, στα γνωστικά αντικείμενα

 1. Μεθοδολογία έρευνας.
 2. Ιστορία της αγωγής και της εκπαίδευσης.
 3. Φιλοσοφία και φιλοσοφικές προϋποθέσεις της αγωγής.
 4. Ψυχολογία και ψυχολογικές προϋποθέσεις της αγωγής.
 5. Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση.
 6. Ειδική αγωγή.
 7. Παιδαγωγική.
 8. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.
 9. Ελληνική γλώσσα.
 10. Λογοτεχνία.
 11. Ιστορία.
 12. Παράδοση και πολιτισμός.
 13. Πληροφορική.
 14. Μαθηματικά.
 15. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 16. Φυσικές επιστήμες.
 17. Αισθητική παιδεία.
 18. Μουσικοπαιδαγωγική.
 19. Θεατρικό παιχνίδι – Κουκλοθέατρο.
 20. Κινητική αγωγή.
 21. Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση.
 22. Ξένη γλώσσα.
Σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ECTS. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 240 ECTS,  τα οποία κατανέμονται ως εξής:

128 ECTS τα υποχρεωτικά μαθήματα
20 ECTS τα μαθήματα διδακτικής
92 ECTS τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής

Υποχρεωτικά είναι εκείνα τα μαθήματα, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν όλες οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος. Αν η φοιτήτρια/ο φοιτητής αποτύχει στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού μαθήματος, είναι υποχρεωμένη/ος να το επαναλάβει.

Στόχος των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι να προσφέρουν μια γενική παιδεία στις φοιτήτριες/στους φοιτητές (Γενική παιδεία) για να εισαχθούν στις συγκεκριμένες επιστήμες και τη μεθοδολογία τους (Επιστήμες της Αγωγής και Ειδικές Επιστήμες) καθώς και στα συγκεκριμένα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος (Μαθήματα σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου).

Τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται –σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών – στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα και ο αριθμός τους ελαττώνεται βαθμιαία στα επόμενα τέσσερα.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι κατά κύριο λόγο αυτοτελή και δεν προαπαιτούν άλλα μαθήματα.

Μαθήματα διδακτικής προσφέρονται στη διάρκεια του Γ’ έτους σπουδών (Ε’ και Στ’ εξάμηνα).

Τα μαθήματα διδακτικής αποσκοπούν να εμβαθύνουν οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος σε διδακτικές μεθόδους, κατάλληλες για παιδιά προσχολικής ηλικίας, στις γνωστικές περιοχές που ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.

Οι φοιτητές/ τριες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, καλούνται να επιλέξουν 4 μαθήματα (20 ECTS) αυτής της κατηγορίας από ένα πλήθος προσφερόμενων μαθημάτων που καλύπτουν τις γνωστικές περιοχές της προσχολικής εκπαίδευσης.  Εάν αποτύχουν στις εξετάσεις ενός μαθήματος διδακτικής μπορούν να το παρακολουθήσουν ξανά σε επόμενο εξάμηνο ή να το αντικαταστήσουν με ένα άλλο μάθημα διδακτικής.

 «Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά» είναι τα μαθήματα, από τα οποία οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν ορισμένα. Εάν αποτύχουν στις εξετάσεις ενός κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος μπορούν να το παρακολουθήσουν ξανά σε επόμενο εξάμηνο, εάν προσφέρεται, ή να το αντικαταστήσουν με ένα άλλο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα.

Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα αποβλέπουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της σχετικής επιστήμης και παράλληλα στη μύηση και εξοικείωση των φοιτητριών/τών με την ερευνητική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό έχουν κυρίως σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (μέχρι 25 άτομα). Οι φοιτήτριες/φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση γραπτών εργασιών και εισηγήσεων ή μικρές επιμέρους έρευνες, ατομικές ή συλλογικές, στο πλαίσιο των ερευνητικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων των διδασκόντων.

Οι φοιτήτριες/φοιτητές στο πλαίσιο των σπουδών τους και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα, τα οποία να αντιστοιχούν σε 92 ECTS. Από τα 23 μαθήματα (92 ECTS) μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά δύο μαθήματα από άλλα τμήματα (8 ECTS), τα οποία ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και διδάσκονται σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Το πρόγραμμα των πρακτικών ασκήσεων αποτελεί ουσιαστικό και υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας.

Την ευθύνη του προγράμματος έχει η πρόεδρος της επιτροπής πρακτικών ασκήσεων σε συνεργασία με τα μέλη της επιτροπής.  Η πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τακτικές κοινές συναντήσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην πρακτική άσκηση με σκοπό συντονιστικό και ενημερωτικό. Συγκαλεί ενημερωτικές συναντήσεις με τις συνεργαζόμενους νηπιαγωγούς. Η επιτροπή πρακτικών ασκήσεων συνεργάζεται με τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και τις αποσπασμένες νηπιαγωγούς με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της πρακτικής άσκησης και την καλύτερη επίτευξη των στόχων της. Επίσης, μπορεί να εισηγηθεί στη γενική συνέλευση τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την πρακτική άσκηση.

Οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα των Πρακτικών Ασκήσεων έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

Α. Φοιτήτριες / Φοιτητές

 • Οφείλουν να παρακολουθούν όλο το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης (θεωρητικά μαθήματα, παρατηρήσεις στο νηπιαγωγείο και ανάληψη παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου) γιατί η πρακτική άσκηση έχει εργαστηριακό – υποχρεωτικό χαρακτήρα. Δικαιούνται 3 απουσίες από το συνολικό πρόγραμμα.
 • Οφείλουν να παρουσιάζονται στο νηπιαγωγείο που προγραμματίστηκε τις καθορισμένες ημέρες και ώρες. Αντικατάσταση της καθορισμένης ημέρας ή του καθορισμένου νηπιαγωγείου είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση ασθένειας (με βάση σχετική ιατρική βεβαίωση) και μόνο ύστερα από συνεννόηση με τα αρμόδια μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και τις νηπιαγωγούς των τάξεων. Σε περίπτωση απουσίας από το νηπιαγωγείο λόγω ασθενείας οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τις νηπιαγωγούς των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων, τις αποσπασμένες νηπιαγωγούς και την ΕΔΙΠ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ.
 • Έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με τις υπεύθυνες καθηγήτριες, το ειδικό εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό και τις αποσπασμένες νηπιαγωγούς για την προετοιμασία και την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων/προγραμμάτων.
 • Επιβάλλεται να συνεργάζονται και να ενημερώνουν τη νηπιαγωγό της τάξης για τις προβλεπόμενες επισκέψεις ή δραστηριότητες /προγράμματα που πρόκειται να πραγματοποιήσουν.
 • Παραδίδουν ημερολόγιο, εργασίες και όλες τις τυπικές υποχρεώσεις που προβλέπονται για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Β. Τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ

 • Αναλαμβάνουν τα θεωρητικά μαθήματα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην πρακτική άσκηση.
 • Δίνουν προφορικές και γραπτές οδηγίες για τη διερεύνηση, το σχεδιασμό και την αποτίμηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην τάξη του νηπιαγωγείου.
 • Επισκέπτονται τις τάξεις στις οποίες ασκούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με σκοπό να παρακολουθήσουν το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους έργο, να συζητήσουν ενδεχόμενα σημεία για βελτίωση με τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τις νηπιαγωγούς και να προσφέρουν συστηματική υποστήριξη (εποπτεία).
 • Συντάσσουν φύλλα παρατήρησης του εκπαιδευτικού έργου των φοιτητών/τριων κατά τη διάρκεια της εποπτείας και τα συζητούν σε συναντήσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
 • Συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους στην πρακτική άσκηση για τη βαθμολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών.

Γ. Το ειδικό εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

 • Σχεδιάζει το οργανόγραμμα της πρακτικής άσκησης, κατανέμει τους φοιτητές/τριες σε εξάμηνα και σε νηπιαγωγεία σε συνεργασία με την πρόεδρο της επιτροπής πρακτικών ασκήσεων. Ενημερώνει τα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία με την αποστολή σχετικών επιστολών που έχει συντάξει η πρόεδρος της επιτροπής πρακτικών ασκήσεων και τη γραμματεία με σχετικές ανακοινώσεις.  Παρευρίσκεται στις ενημερωτικές συναντήσεις με τις συνεργαζόμενες νηπιαγωγούς.  Επίσης συγκεντρώνει τα πιστοποιητικά εργασίας που παραδίδουν οι εργαζόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες που αιτούνται την εντατική παρακολούθηση του μαθήματος «Πρακτική άσκηση: Διερεύνηση, σχεδιασμός και ανάληψη εκπαιδευτικού έργου» (3 εβδομάδες) σε ένα από τα 2 τελευταία εξάμηνα και ενημερώνει σχετικά την επιτροπή των πρακτικών ασκήσεων.
 • Παρακολουθεί και συμμετέχει στα θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος της πρακτικής άσκησης και οργανώνει εργαστήρια υποστήριξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στην πρακτική άσκηση.
 • Συνεργάζεται με τα μέλη ΔΕΠ καθ’ όλη τη διάρκεια προγραμματισμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Ενημερώνει την επιτροπή των πρακτικών ασκήσεων και τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ για όσα ζητήματα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Συνεργάζεται με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς σε συναντήσεις που γίνονται εκτός ωρών μαθήματος. Λειτουργεί συντονιστικά και συμβουλευτικά. Οργανώνει συναντήσεις με τους φοιτητές/τριες προκειμένου να ενισχύσει τον αναστοχασμό των φοιτητριών και φοιτητών για όσα παρατηρούν στα νηπιαγωγεία ή αναλαμβάνουν να οργανώσουν σε αυτά. Επίσης, συζητά ή τροποποιεί ή βελτιώνει τον προτεινόμενο ημερήσιο σχεδιασμό δραστηριοτήτων/προγραμμάτων του κάθε φοιτητή.
 • Επισκέπτεται τις τάξεις στις οποίες ασκούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες με σκοπό να παρακολουθήσει το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους έργο, να συζητήσει ενδεχόμενα σημεία για βελτίωση με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές και τις νηπιαγωγούς και να προσφέρει συστηματική υποστήριξη (εποπτεία). Σε περίπτωση που υπάρχουν αποσπασμένες νηπιαγωγοί η εποπτεία του εκπαιδευτικού έργου των φοιτητών και φοιτητριών κατανέμεται μεταξύ τους.
 • Συντάσσει φύλλα παρατήρησης του εκπαιδευτικού έργου των φοιτητών/τριων κατά τη διάρκεια της εποπτείας και τα παραδίδει στα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ και στην επιτροπή πρακτικών ασκήσεων.
 • Συνεργάζεται με τα μέλη ΔΕΠ για τη βαθμολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριων.

Δ. Οι αποσπασμένες νηπιαγωγοί

 • Παρακολουθούν και συμμετέχουν στα θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος της πρακτικής άσκησης.
 • Συνεργάζονται με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Λειτουργούν συντονιστικά και συμβουλευτικά. Οργανώνουν συναντήσεις με τους φοιτητές/τριες προκειμένου να ενισχύσουν τον αναστοχασμό των φοιτητριών και φοιτητών για όσα παρατηρούν στα νηπιαγωγεία ή αναλαμβάνουν να οργανώσουν σε αυτά. Επίσης, συζητούν ή τροποποιούν ή συμπληρώνουν ή βελτιώνουν τον προτεινόμενο ημερήσιο σχεδιασμό δραστηριοτήτων/προγραμμάτων του κάθε φοιτητή.
 • Επισκέπτονται τις τάξεις στις οποίες ασκούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες με σκοπό να παρακολουθήσουν το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους έργο, να συζητήσουν ενδεχόμενα ζητήματα με τους φοιτητές/τριες και τις νηπιαγωγούς και να προσφέρουν συστηματική υποστήριξη (εποπτεία).
 • Συντάσσουν φύλλα παρατήρησης του εκπαιδευτικού έργου των φοιτητών/τριων κατά τη διάρκεια της εποπτείας και παραδίδουν στα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ και στην πρόεδρο της επιτροπής πρακτικών ασκήσεων.
 • Ενημερώνουν τα μέλη ΔΕΠ και Ε.ΔΙ.Π. για όποια ζητήματα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Ε. Οι νηπιαγωγοί των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων

 • Έχουν την ευθύνη της τάξης, παρευρίσκονται στην τάξη και δεν παρεμβαίνουν κατά το ημερήσιο πρόγραμμα των φοιτητών, παρά μόνο αν ζητηθεί η βοήθειά τους ή υπάρξει άλλη ανάγκη.
 • Διευκολύνουν τους φοιτητές στην οργάνωση των προβλεπόμενων επισκέψεων ή εορτών, όπως και στην παροχή παιδαγωγικού υλικού.
 • Ενημερώνουν τους γονείς για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών.
 • Ενημερώνουν τους φοιτητές για τα στοιχεία της τάξης τους και τον τρόπο δουλειάς τους.
 • Συνεργάζονται με το ειδικό εργαστηριακό προσωπικό, τις αποσπασμένες νηπιαγωγούς και τα μέλη ΔΕΠ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.
Το Τμήμα Νηπιαγωγών συμμετέχοντας στην πράξη ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.α. «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» προσφέρει μαθήματα στα πεδία πρακτικής άσκησης, με στόχο τη σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασία με φορείς (φορείς υποδοχής), όπως βιβλιοθήκες, παιδότοποι-παιδικές χαρές, νοσοκομεία, μουσεία, πολιτιστικοί φορείς, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τεχνολογίας.

Στα πεδία Δ.Π.Α. μπορούν να συμμετάσχουν φοιτήτριες/φοιτητές όλων των εξαμήνων. Κάθε πεδίο Δ.Π.Α., σε κάθε κύκλο του, δεν μπορεί να εξασκεί παραπάνω από 20 φοιτητές.

Κάθε κύκλος ενός πεδίου της Δ.Π.Α. ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις ως εξής :

Α’ φάση: Θεωρητική προετοιμασία (10 ώρες θεωρητικά μαθήματα )

Β’ φάση: Πρακτική άσκηση στο φορέα υποδοχής.

Η συμμετοχή σε πεδίο της Δ.Π.Α. αντιστοιχεί με παρακολούθηση μαθήματος «Κατ’ επιλογήν». Κατά τη διάρκεια της Δ.Π.Α. παρέχεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη.

Οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Η αίτηση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας κατατίθεται στη Γραμματεία, ύστερα από συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου του 6ου εξαμήνου σπουδών ή στις αρχές του 7ου. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να μεσολαβήσει διάστημα μικρότερο των 6 μηνών από την αίτηση της φοιτήτριας ή του φοιτητή, πριν την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει σχετικά και ορίζει δεύτερη/ο βαθμολογήτρια/τή.

Κατά την περίοδο συγγραφής της πτυχιακής εργασίας απαιτείται συνεργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα με την επόπτρια/ τον επόπτη. Η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία οι φοιτήτριες/ φοιτητές προγραμματίζουν να λάβουν το πτυχίο τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανατεθεί ή να κατατεθεί πτυχιακή εργασία πέρα από αυτά τα χρονικά όρια.

Κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να αναλάβει περισσότερες από επτά πτυχιακές εργασίες. Η πτυχιακή εργασία παραδίνεται δακτυλογραφημένη σε δύο αντίτυπα, ένα από τα οποία κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, και πιστώνεται με εννέα διδακτικές μονάδες (12 ECTS), οι οποίες αντιστοιχούν σε τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση