Θεσμικό Πλαίσιο

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στοχεύοντας στην καινοτομία και την αριστεία, υποστηρίζει την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας  σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του.

Η έγκριση της μεταδιδακτορικής έρευνας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ερευνητών διέπονται από τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας & Υποτροφιών.

Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

© 2016 nured.uowm.gr