Εργαστήριο Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών-ΠαιΜεΚΕΠ (ΣΚΑΕΠ)

Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών – ΠαιΜεΚΕΠ» (https://pedagogylab.edu.uowm.gr/ ) ιδρύθηκε το 2019 [ΦΕΚ 2626/28-6-2019/τ.Β’].

Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα, όπως: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική (Προσχολική, Σχολική, Κοινωνική, Διαπολιτισμική, Συγκριτική), Διδακτική Μεθοδολογία (σε επίπεδο γενικό ή εξειδικευμένο), Διαφοροποιημένη Διδασκαλία-Μικροδιδασκαλία, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα-Δημοκρατία-Ισότητα των Φύλων, Διαχείριση σχολικής τάξης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας και της Εκπαίδευση, Σχολική Ψυχολογία, Αντιληπτικο-κινητικές ικανότητες και δεξιότητες, Συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη, Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες, Περιβαλλοντική-Αειφόρο Εκπαίδευση,Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, κ.ά.

Έχει ως αποστολή:

  1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
  2. Τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
  3. Την προαγωγή της έρευνας, συνεργασίας και ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων με άλλα εργαστήρια του Ιδρύματος, καθώς επίσης και με εργαστήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  4. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις συμβάλλοντας στη μελέτη, υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών/καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης θεμάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
  5. Την παραγωγή σύγχρονου παιδαγωγικού και ερευνητικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και συλλογικών τόμων.
  6. Την διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων-εσπερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  7. Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχηματιστούν σε υπηρεσίες και προϊόντα και μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
  8. Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, δράσεων και μελετών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
  9. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-41984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

© 2016 nured.uowm.gr