Διδακτορικές Σπουδές

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 και των εν ισχύ σχετικών διατάξεων και αποφάσεων. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου την εξέλιξη της επιστήμης Παιδαγωγικών και των επιμέρους επιστημονικών κλάδων της.

Οι διδακτορικές σπουδές αποσκοπούν, μέσω της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στον τομέα της παιδαγωγικής, στην προαγωγή της γνώσης και την ανάδειξη ανεξερεύνητων πτυχών της παιδαγωγικής επιστήμης.


© 2016 nured.uowm.gr