Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Η αίτηση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας κατατίθεται στη Γραμματεία, ύστερα από συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου του 6ου εξαμήνου σπουδών ή στις αρχές του 7ου. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να μεσολαβήσει διάστημα μικρότερο των 6 μηνών από την αίτηση της φοιτήτριας ή του φοιτητή, πριν την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει σχετικά και ορίζει δεύτερη/ο βαθμολογήτρια/τή.

Κατά την περίοδο συγγραφής της πτυχιακής εργασίας απαιτείται συνεργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα με την επόπτρια/ τον επόπτη. Η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία οι φοιτήτριες/ φοιτητές προγραμματίζουν να λάβουν το πτυχίο τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανατεθεί ή να κατατεθεί πτυχιακή εργασία πέρα από αυτά τα χρονικά όρια.

Κάθε μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ δεν μπορεί να αναλάβει περισσότερες από επτά πτυχιακές εργασίες. Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται δακτυλογραφημένη σε δύο αντίτυπα, ένα από τα οποία κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, και πιστώνεται με εννέα διδακτικές μονάδες (12 ECTS), οι οποίες αντιστοιχούν σε τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν την υποχρέωση να ακολουθούν τον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας και μετά την ολοκλήρωσή της να την καταθέτουν στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Dspace. 

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος

© 2016 nured.uowm.gr