Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας: Erasmus+

Το ERASMUS+ είναι το κεντρικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. 

Στοχεύει μεταξύ των άλλων στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών, αλλά και του διδακτικού και του μη ακαδημαϊκού προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει σχέδια κινητικότητας που παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν και να σπουδάσουν στο εξωτερικό, να αποκτήσουν νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες και να έρθουν σε επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό από τον δικό τους. Οι περίοδοι σπουδών αναγνωρίζονται με συμφωνίες μεταξύ των Ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής. Τα ιδρύματα υποδοχής δεν χρεώνουν δίδακτρα στους σπουδαστές αντίθετα καταβάλλονται στους εξερχόμενους φοιτητές εθνικές υποτροφίες.

Οι προπτυχιακοί αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΠΤΝ, συμμετέχοντας στο ERASMUS μπορούν να πραγματοποιήσουν σπουδές από τρεις έως δώδεκα μήνες, σε Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού με τα οποία το Τμήμα έχει υπογράψει διμερή συμφωνία συνεργασίας. Η διάρκεια των σπουδών εξαρτάται από την πρόβλεψη της συμφωνίας συνεργασίας. 

Οι ενεργές συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος για την ανταλλαγή φοιτητών/ριών και διδακτικού προσωπικού καθώς και η διάρκεια της κάθε κινητικότητας μπορείτε να τη βρείτε εδώ, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα φίλτρα:

https://erasmus.uowm.gr/bilateral/

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας είναι απαραίτητη η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής κατά περίπτωση, σε βαθμό που να επιτρέπει την ανταπόκριση των φοιτητών/τριών στις υποχρεώσεις τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής. 

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, οι φοιτητές/τριες κατοχυρώνουν τις σπουδές (μαθήματα και αντίστοιχες διδακτικές μονάδες) που έχουν περατώσει επιτυχώς στο ίδρυμα υποδοχής, καθώς έχει εξασφαλιστεί η δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (European Credit Transfer System, ECTS). Για λόγους διευκόλυνσης της μετακίνησης των φοιτητών/τριών διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα που κατοχύρωσαν από τη φοίτησή τους σε συνεργαζόμενο ΑΕΙ υλοποιώντας κινητικότητα ERASMUS αναγνωρίζονται από το ΠΤΝ είτε με αντιστοίχιση με μαθήματα του προγράμματος σπουδών, είτε ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ή όπως αποφασίσει η ΓΣ του Τμήματος.

Για τις μετακινήσεις του χειμερινού ή/και του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, αναλυτική βαθμολογία, σύντομο βιογραφικό και πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας) υποβάλλονται τους πρώτους μήνες του ημερολογιακού έτους από το Δεκέμβριο έως τον Ιανουάριο. Η ετήσια προκήρυξη βγαίνει αρχές Νοεμβρίου και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του τμήματος. Στην ετήσια προκήρυξη καθορίζονται οι προθεσμίες και ο τόπος υποβολής αιτήσεων.

Η κατάσταση με τα ονόματα των μετακινούμενων φοιτητών/τριών, ιεραρχημένα με βάση κριτήρια που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ανακοινώνεται επίσημα και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες ενημερώνονται έγκαιρα.

Οι υπεύθυνες των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και υπεύθυνες συντονισμού του συστήματος ECTS για το τμήμα Νηπιαγωγών είναι οι:

  • Βασιλική Πλιόγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Συντονίστρια Προγράμματος για το Τμήμα
  • Γιώργος Τζάρτζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περισσότερες πληροφορίες για τα διαδικαστικά θέματα καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν στην κεντρική σελίδα για το πρόγραμμα Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ:

https://erasmus.uowm.gr/

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε και παρουσίασε τη νέα εφαρμογή Erasmus+ (Erasmus+ App). Μέσω της εφαρμογής, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να δουν πληροφορίες για το Πρόγραμμα, να ενημερωθούν για νέα και εκδηλώσεις της κοινότητα του ESN (Erasmus Students Network) σε όλη την Ευρώπη, καθώς και να κάνουν χρήση σε checklists & tips που αφορούν την κινητικότητά τους. Η εφαρμογή Erasmus+ App διατίθεται δωρεάν σε Google Play & App Store.

Εντατικά προγράμματα μικρής διάρκειας (ERASMUS Intensive Programmes)

Τα Εντατικά Προγράμματα (ΙPs) είναι βραχύχρονα προγράμματα διδασκαλίας, διάρκειας 10 ημερών έως 6 εβδομάδων, στα οποία συμμετέχουν καθηγητές και φοιτητές τουλάχιστον τριών διαφορετικών χωρών, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία πρέπει να ανήκει στην ΕΕ. Πρόκειται για προγράμματα πολυπολιτισμικής διδασκαλίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που δίνουν έμφαση στην καινοτομία (πρόσβαση στη γνώση, ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων), στη διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία και στη διαθεματική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών παρέχονται νέα δεδομένα και ευκαιρίες εκμάθησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, την πρόσβαση στην ενημέρωση κ.α. για τους συμμετέχοντες φοιτητές και καθηγητές και υποστηρίζουν νέα διεθνή δεδομένα στα προγράμματα σπουδών ανά θεματικό αντικείμενο.

Σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του τμήματος προέλευσης και το τμήμα υποδοχής, και κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης και εκπόνησης σχετικής εργασίας (assignment) από το φοιτητή/τρια, μπορεί να οδηγήσουν στη λήψη διδακτικών μονάδων ECTs, με αντιστοιχία ορισμένων μαθημάτων στο τμήμα προέλευσης.

Πρόκειται για μια νέα διάσταση στα προγράμματα διδασκαλίας, η οποία μειώνει τη διάρκεια και κόστος παραμονής στο τμήμα υποδοχής, και δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και καθηγητές να μεταβούν σε διεθνή ιδρύματα αναπτύσσοντας νέες συνεργασίες.

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr