Επιτροπές Τμήματος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΗ
Οδηγού Σπουδών Ευαγγελία Καλεράντε, καθηγήτρια

Κων/νος Χρήστου, αναπλ. καθηγητής

Ευθαλία Κωνσταντινίδου, επίκ. καθηγήτρια

Χριστίνα Σιδηροπούλου, Ε.ΔΙ.Π

 

Πρακτικής Άσκησης Θαρρενός Μπράτιτσης, καθηγητής

Κων/νος Ντίνας, καθηγητής

Πηνελόπη Παπαδοπούλου, καθηγήτρια

Κων/νος Χρήστου, αναπλ. καθηγητής

Βασιλική Πλιόγκου, επίκ. καθηγήτρια

Χριστίνα Σιδηροπούλου, Ε.ΔΙ.Π

Νικόλαος Ταμουτσέλης, Ε.ΔΙ.Π

Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης Τακτικά μέλη

Ευθαλία Κωνσταντινίδου, επίκ. καθηγήτρια

Σταμάτιος Γαργαλιάνος, αναπλ. καθηγητής

Άννα Βακάλη, Ε.ΔΙ.Π.

Αναπληρωματικά μέλη

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος,  καθηγητής

Κων/νος Χρήστου, αναπλ. καθηγητής

Νικόλαος Ταμουτσέλης, Ε.ΔΙ.Π

ERASMUS Κων/νος Χρήστου, αναπλ. καθηγητής

Γεώργιος Τζάρτζας, αναπλ. καθηγητής

Βασιλική Πλιόγκου, επίκ. καθηγήτρια

Προγράμματος Σπουδών Θαρρενός Μπράτιτσης, καθηγητής

Γεωργία Στεφάνου, καθηγήτρια

Γεώργιος Τζάρτζας, αναπλ. καθηγητής

Σταμάτιος Γαργαλιάνος, αναπλ. καθηγητής

Ευθαλία Κωνσταντινίδου, επίκ. καθηγήτρια

Βασιλική Πλιόγκου, επίκ. καθηγήτρια

 

Ο.Μ.Ε.Α Κων/νος Ντίνας, καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Ευαγγελία Καλεράντε, καθηγήτρια

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, καθηγητής

Πηνελόπη Παπαδοπούλου, καθηγήτρια

Γεώργιος Τζάρτζας, αναπλ. καθηγητής

Κων/νος Χρήστου, αναπλ. καθηγητής

Φοιτήτρια

Επικαιροποίησης ιστοσελίδας Τμήματος Θαρρενός Μπράτιτσης, καθηγητής

Κων/νος Χρήστου, αναπλ. καθηγητής

Νικόλαος Μυρωνίδης, διοικ. υπάλληλος

© 2016 nured.uowm.gr