Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (Δ.Π.Α.)

Πρόκεται για το πρόγραμμα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δ.Π.Α.). Το Τμήμα Νηπιαγωγών συμμετέχει στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΠΠΣ (MIS)5031197 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητριών/τών, προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργαστούν σε αντικείμενο εργασίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις σπουδές τους. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Π.Α. αφορούν στην ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων των φοιτητριών/φοιτητών, επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Δ.Π.Α. αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την επαφή των φοιτητριών/τών με την αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασία με φορείς υποδοχής, όπως βιβλιοθήκες, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, παιδότοπους-παιδικές χαρές, νοσοκομεία, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τεχνολογίας, κ.ά. Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της Δ.Π.Α. μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό της/του φοιτήτριας/τή, η/ο οποία/ος σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς της/του στόχους ή ακόμα δεν έχει αναζητήσει εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Δ.Π.Α. στο Τμήμα Νηπιαγωγών είναι θεσμοθετημένη και έχει διάρκεια δύο μηνών. Οι φοιτήτριες/τές κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και κατόπιν οι 25 περίπου θέσεις Π.Α. που έχουμε διαθέσιμες για κάθε χρόνο (ανάλογα με τη χρηματοδότηση που παίρνει το πρόγραμμα) κατανέμονται σύμφωνα με έναν αλγόριθμο που έχει οριστεί και λαμβάνει υπόψιν τον αριθμό των μαθημάτων που έχει περάσει η/ο υποψήφια/ος και το εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται.

Στη ΔΠΑ μπορούν να συμμετάσχουν φοιτήτριες/φοιτητές του 3ου, 4ου, 5ου, και 6ουεξαμήνου. Η συμμετοχή στην ΔΠΑ αντιστοιχεί με παρακολούθηση ενός μαθήματος επιλογής. Οι φοιτήτριες/τές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Π.Α. εποπτεύονται από μια/έναν καθηγήτρια/τή που είναι η/ο ίδια/ιος για όλες/όλους. Κατά τη διάρκεια της ΔΠΑ παρέχεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη. Η Δ.Π.Α. μπορεί να γίνει σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς σε αναλογία45% και 55% αντίστοιχα. Η ποσόστωση αυτή επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαρέγκλιτη. Ο φορέας υποδοχής δηλώνει τις θέσεις Π.Α. που επιθυμεί στην πλατφόρμα του ΑΤΛΑΣ (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ (https://atlas.grnet.gr/) και από εκεί γίνεται η δέσμευση της θέσης για την/τον υποψήφια/ο φοιτήτρια/τή. Όλη η διαδικασία που αφορά τα παραδοτέα των φοιτητριών/τών και των εποπτών καθηγητριών/τών γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο: https://arch.icte.uowm.gr/iposition/index.php?=site/login.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Π.Α. είναι: https//internship.uowm.gr/the-program/.

Για την ΔΠΑ λειτουργεί στο κτήριο της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (318).

Υπεύθυνη Γραφείου: Αθηνά Δημάκη

© 2016 nured.uowm.gr