Εργαστήριο Διά Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική (Lifelong Learning-Social Policy)

Το Εργαστήριο  Διά Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική (Lifelong Learning-Social Policy) ιδρύθηκε με την υπ. αριθμ. 453/1-11-2021, ΦΕΚ 5040Β΄. Το Εργαστήριο καλύπτει τις θεματικές: Εκπαιδευτική Πολιτική, Πολιτική Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική Δικαιωμάτων και Κοινωνική Ανισότητα. Το Εργαστήριο ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα φοιτητών-φοιτητριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ερευνητικές ομάδες εσωτερικού και εξωτερικού. Εκτός από τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξυπηρετεί και άλλα Πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού με: διαλέξεις, σεμινάρια, έρευνα, εκθέσεις, περιοδικές εκδόσεις κλπ. Στις ειδικές συνεργασίες συμπεριλαμβάνονται κοινωνικές- εκπαιδευτικές έρευνες και παρεμβατικές δράσεις με άλλα εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες, με στόχο την ανάδειξη θεωρίας και πρακτικών πολιτικών εφαρμογής τους. Στο ζήτημα της εξωστρέφειας και της διάχυσης του επιστημονικού λόγου προβλέπεται η επικοινωνία και συνεργασία με οργανισμούς, κοινωφελή ιδρύματα, τοπική αυτοδιοίκηση και ΜΚΟ. Στο Εργαστήριο έχει ληφθεί μέριμνα για συστηματική έκδοση βιβλίων και εντύπων με θέματα σχετικά με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις και συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες, που προβλέπεται να παρουσιάζουν με τη μορφή διαλέξεων τα αποτελέσματα της έρευνας τους ή της θεωρητικής τους προσέγγισης. Εκτιμάται, ότι το Εργαστήριο θα συμβάλλει ουσιαστικά και στη διασύνδεση αποφοίτων Πανεπιστημίων με τη νέα γνώση και τα πορίσματα ερευνών, ώστε να συμβάλλει στη Δια Βίου εκπαίδευση.

© 2016 nured.uowm.gr