ΠΑΡΑΤΑΣΗ : ΔΙΑΙΔΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΜΣ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qau.uowm.gr

(αφορά μόνο τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών)

© 2016 nured.uowm.gr