Συμπληρωματική προκήρυξη ΔΠΜΣ ΦΕ

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»

προκηρύσσει συμπληρωματικά την εισαγωγή οκτώ (8) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την Αίτηση/βιογραφικό σημείωμα μόνο ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: http://www.fepms.edu.uowm.gr/studies/stproclam/app2019-2020/

Μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και θα πρέπει να αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τα υπ’ αριθμ. Α.1 έως Α.6 δικαιολογητικά (σφραγίδα ταχυδρομείου 4/10/2019). Τα λοιπά δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ

ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»

2οχλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης

Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

© 2016 nured.uowm.gr