Προκήρυξη θέσεων ΠΜΣ “Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον, και την Τεχνολογία – Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education»

Διάρκεια σπουδών: – Τρία (3) εξάμηνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Το Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία-Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (ΦΕΚ 2139/5-8-2014).

Ο αριθμός των εισακτέων στο εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαοχτώ (18) άτομα.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία-Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education».

Αίτηση για υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων που προέρχονται από Παιδαγωγικά Τμήματα, Σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές, καθώς και από αντίστοιχες  Σχολές ΤΕΙ. Επίσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις από πτυχιούχους αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, αρκεί να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τις εξετάσεις στην ξένη γλώσσα και στο γνωστικό αντικείμενο.

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.100 ευρώ (700 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου). Το ΠΜΣ ορίζει κάθε χρόνο 3 υποτροφίες (οι δύο ανταποδοτικές) μέσω διαδικασίας που θα υποδειχθεί.

Ι. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την υποψηφιότητά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

 Α. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής:

 1. Αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Απλή φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Τίτλοι σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία).
 4. Πιστοποιητικά για την απόδειξη επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλή φωτοτυπία).

Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: (α) με προσκόμιση τίτλων πτυχίων επιπέδου Γ2/C2, (β1) με πτυχίο τμήματος της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής (β2) ή πτυχίο ή δίπλωμα αγγλόφωνου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής (β3) ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δυο (2) τουλάχιστον ετών σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (β4) ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας που χορηγείται από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Το πρωτότυπο αυτών των πιστοποιητικών θα το προσκομίσουν οι υποψήφιοι πριν τη διαδικασία της εξέτασης στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται με το σχετικό τίτλο ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους αποδεκτούς από τον ΑΣΕΠ: (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc

Ο βαθμός στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας δεν συνυπολογίζεται κατά την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.

 Β. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει πριν τη διαδικασία της συνέντευξης, εφόσον αυτά μνημονεύθηκαν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο Aίτηση/ βιογραφικό σημείωμα, ώστε να μοριοδοτηθούν:

 • Δημοσιεύσεις (απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων)
 • Μονογραφίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του υποψηφίου, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το επιστημονικό και ερευνητικό “προφίλ” του.

Κανένα δικαιολογητικό δεν επιστρέφεται στους υποψηφίους.

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων εφόσον πιστοποιηθεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, (με το σχετικό τίτλο ή γραπτή εξέταση) θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι:

 1. Η επαρκής ενημέρωση μέσω γραπτών εξετάσεων σε θέματα της Εκπαίδευσης που σχετίζονται με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, του Περιβάλλοντος, και της Τεχνολογίας καθώς και τη αντίστοιχη βασική επιστημονική κατάρτιση (Βιολογία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Φυσική, Χημεία).
 2. Η προφορική συνέντευξη στην οποία συμμετέχουν όσοι σημείωσαν επιτυχία και στην εξέταση της Αγγλικής γλώσσας -ή έχουν απαλλαγεί από την εξέτασή αυτή-και στις γραπτές εξετάσεις. Στο τελευταίο (γραπτές εξετάσεις) θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 50% της βαθμολογίας. Η συνέντευξη αφορά στα διάφορα προσόντα που περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου και ελέγχει τη γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, τις επικοινωνιακές του δυνατότητες, άλλα πρόσθετα στοιχεία και προσόντα, καθώς και τα κίνητρά του για την επιλογή του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για την τελική κατάταξη και εισαγωγή των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

 1. Βαθμολογία ατομικού φακέλου 20%, της οποίας η μοριοδότηση παρατίθεται αναλυτικά στον Πίνακα 1:
Πίνακας 1. Μοριοδότηση προσόντων υποψηφίων για το ΠΜΣ 
Προσόντα Μόρια
2ο Πτυχίο 1
Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που συνδέεται με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού 2
Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος  που δεν συνδέεται με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού 1
Πτυχιακή εργασία που συνδέεται με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού 5
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις  (ΜΟΝΟ επιστημονικά περιοδικά με κριτές– πρακτικά συνεδρίων με κριτές – βιβλία  – συλλογικοί τόμοι) σχετικές με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού(1 δημοσίευση →1 μόριο, 2 δημοσιεύσεις →2 μόρια, 3 δημοσιεύσεις → 3 μόρια, παραπάνω από 3 δημοσιεύσεις →4 μόρια) 1 έως 4
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού, χωρίς την έκδοση πρακτικών.Μέχρι 2 ανακοινώσεις→1 μόριο, παραπάνω από 2 ανακοινώσεις  à 2 μόρια 1 έως 2
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 1
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ 3
Άλλο (θα εξεταστεί από την Συντονιστική Επιτροπή) 1
ΣΥΝΟΛΟ 20/100
 1. Γραπτές εξετάσεις 60%. Η βαθμολόγηση της γραπτής εργασίας θα γίνεται στην κλίμακα 1-100, από δύο διορθωτές και ο Μέσος Όρος των βαθμολογιών αυτών θα πολλαπλασιάζεται με το 0.60 (Μ.Ο. * 0.60).
 2. Προφορική συνέντευξη 20%. Η βαθμολόγηση στη συνέντευξη θα γίνεται στην κλίμακα 1-20 από τριμελή επιτροπή.

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α΄ κύκλο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι το 60% των προβλεπόμενων μορίων. 

ΙΙ. Γραπτές εξετάσεις

A. Εξέταση στην Αγγλική γλώσσα

Οι υποψήφιοι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα (για όσους δεν διαθέτουν τον προαπαιτούμενο τίτλο σπουδών). Για τις εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα ζητείται η επεξεργασία ενός κειμένου που σχετίζεται με το ευρύ πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, του Περιβάλλοντος, και της Τεχνολογίας. Από τους εξεταζόμενους ζητείται: α) να αποδώσουν το ξενόγλωσσο κείμενο στην ελληνική και β) να παραθέσουν περίληψή του στην ξένη γλώσσα. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λάβουν τη βάση του 5 (πέντε). Όσοι αποτύχουν στην εξέταση της ξένης γλώσσας αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις στο γνωστικό πεδίο. Θέματα προηγούμενων ετών δεν δίνονται στους υποψηφίους.

Απαλλάσσονται από την εξέταση στην αγγλική γλώσσα όσες περιπτώσεις αναφέρονται στην παράγραφο Α4.

Εξέταση στο γνωστικό πεδίο: Αφορά την εξέταση ενός σύνθετου περιεχομένου σε θέματα επιστημονικής γνώσης (Βιολογία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Φυσική, Χημεία,) καθώς και σε θέματα της αντίστοιχης Διδακτικής τους.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., Μπλιώνης, Γ. (2014). Γη. Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg. Εξεταστέα ύλη: Εισαγωγή, Μέρος 2ο, Μέρος 3ο (κεφάλαια 1ο και 3ο, 4ο), Μέρος 4ο (κεφάλαια 1ο, 2ο, 3ο)
 2. Hewitt, G., P, (2004). Οι Έννοιες της Φυσικής. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Εξεταστέα ύλη οι ενότητες: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
 3. Ματθόπουλος Δημήτριος (2005). Γενικές αρχές βιολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις: Γ. ΔΑΡΔΑνΟς – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. Εξεταστέα ύλη τα κεφάλαια: 3, 5, 6, 8, 9, 10.
 4. Χαλκιά, Κ. (2012). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Πατάκης

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την Αίτηση/ βιογραφικό σημείωμα μόνο ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: http://www.fepms.edu.uowm.gr/app_2016-2017/ από 9 Μαΐου μέχρι και την 10η Ιουνίου 2016 και το ίδιο χρονικό διάστημα θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τα υπ” αριθμ. Α.2 έως 4 δικαιολογητικά (σφραγίδα ταχυδρομείου 10/06/2016).

Για το δικαίωμα συμμετοχής τους οι υποψήφιοι καταβάλουν τέλος συμμετοχής 20 € σε Ειδικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ GR37 0172 2500 0052 5003 8184 576

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία: τέλος συμμετοχής και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Το απόκομμα της κατάθεσης αποστέλλεται συνοδευτικά με το φάκελο του υποψηφίου/ας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου/ας το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται).

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
2ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας Νίκης
Τ.Κ. 53100

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων και τη διαδικασία της συνέντευξης με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί:

 Ηλεκτρονική επικοινωνία στο email: fepms@uowm.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία: 2385055115, (ώρες συνεργασίας 11:00-13:00), κ. Π. Τερζή,  Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.

Άννα Σπύρτου
Αν. Καθηγήτρια
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

© 2016 nured.uowm.gr