Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων ακ. έτους 2017-2018 Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 295/11-10-2017 απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 δεκαέξι (16) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.), κατανεμημένες ως εξής:

 1. Τρεις (03) θέσεις στο γνωστικό πεδίο «Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»
 2. Τρεις (03) θέσεις στο γνωστικό πεδίο «Ρητορική–Επικοινωνία και Ανθρώπινο Δυναμικό»
 3. Τρεις (03) θέσεις στο γνωστικό πεδίο «Θέατρο και Παιδεία»
 4. Δύο (02) θέσεις στο γνωστικό πεδίο «Εκπαιδευτική Πολιτική»
 5. Δύο (02) θέσεις στο γνωστικό πεδίο «Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας»
 6. Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο «Δημιουργική Γραφή-Πλοκή»
 7. Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο «Δημιουργική Γραφή-Χαρακτήρες»
 8. Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο «ΤΠΕ και Εκπαίδευση»

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω επιστημονικών τομέων υποβάλλουν ατομικό φάκελο υποψηφιότητας από Δευτέρα 16/10/2017 έως και Τρίτη 31/10/2017 με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καρτέλα Ανακοινώσεις/Γραμματεία ΠΜΣ)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου & μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (σε περίπτωση που προέρχονται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 4. Αναλυτική βαθμολογία (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων)
 5. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (έντυπο ή cd)
 6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 8. Άλλο (οτιδήποτε κρίνει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συμβάλει στη θετική αξιολόγηση).

Επίσης, στον ατομικό φάκελο συμπεριλαμβάνεται και σχέδιο έρευνας βασισμένο σε συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας.

Επιπλέον, πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία τουλάχιστον δύο (02) Καθηγητών που προτίθενται να παράσχουν συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες.
Ως κριτήρια ορίζονται:

 1. Συνάφεια Μ.Δ.Ε. με την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα
 2. Ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα
 3. Προφορική συνέντευξη
 4. Συστατικές επιστολές
 5. Γνώση ξένων γλωσσών*
 6. Σχέδιο έρευνας βασισμένο σε συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας
 7. Βεβαίωση Καθηγητή/τριας που αποδέχεται να επιβλέψει την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή.

* Τα κριτήρια αξιολόγησης της ξένης γλώσσας γίνονται με την κατάθεση τίτλων γλωσσομάθειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται (ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική με σφραγίδα έως και 31/10/2017) στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
2ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης,
Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. 23850-55115 (pterzi@uowm.gr).

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Ιφιγένεια Βαμβακίδου
Καθηγήτρια Π.Τ.Ν./Π.Δ.Μ

© 2016 nured.uowm.gr