ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2017-2018

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο
πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ
886 τ. Β΄/17-03-2017) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 στις εξής κατευθύνσεις:
1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις)
(http://epistimesagogis.nured.uowm.gr)
2. Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies – Semiotics and
Communication (σαράντα θέσεις) (http://semiotics.nured.uowm.gr)

© 2016 nured.uowm.gr