Προκήρυξη ανταποδοτικών υποτροφιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 249/19-2-2015, αποφάσισε τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών. Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι υπότροφοι θα καλύψουν τις ανάγκες των εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ του Τμήματος, με αμοιβή ανάλογη με τις ώρες απασχόλησης, οι οποίες θα είναι 40 ώρες μηνιαίως, για τέσσερις μήνες συνολικά στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016, με ωριαία αποζημίωση τα 7,00 €.

Ο αριθμός των απασχολούμενων υποτρόφων ορίστηκε στην αριθμ. 14/13-1-2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, στην υπ’ αριθμ. 272/16-12-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε να χορηγήσει τις υποτροφίες σε τέσσερις (04) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Οι εν λόγω προϋποθέσεις, για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες είναι οι εξής:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α να φοιτά στο 1ο έτος.
  2. Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά).
  3. Συστατικές επιστολές (2).
  4. Να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η γενική επίδοση τους στα μαθήματα και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, την οποία μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος,  θα πρέπει να υποβάλουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλη πηγή της χώρας.

  1. Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό  εισόδημα του προηγούμενου έτους (για τα εισοδήματα του 2014).

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος, από τις 26/01/2016  έως και τις 01/02/2016 (ώρες 11.00 – 13.00)

Φλώρινα,25/01/2016

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2016 nured.uowm.gr