Ταραζά Ευφροσύνη

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σοφία Αναστασιάδου

Τίτλος: «Αξιολόγηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στους Οργανισμούς με χρήση προηγμένων στατιστικών μεθοδολογιών».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Σοφία Αναστασιάδου
  2. Βασίλειος Δαφέρμος
  3. Ευθύμιος Βαλκάνος

Περίληψη

Στην τρέχουσα εργασία, αναλύεται η έννοια της ποιότητας και της Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας. Πραγματοποιείται αναφορά στα μοντέλα αριστείας ποιότητας, ώστε να κατανοηθούν τα οφέλη που αποκομίζονται από την εφαρμογή τους οι οργανισμοί και κατά επέκταση οι καταναλωτές. Αναλύονται τα βασικά εργαλεία ποιότητας καθώς και οι μεθοδολογίες FMEA, QFD Six Sigma και πραγματοποίείται σύγκριση αυτών, για την επίτευξη άριστων προϊόντων ποιότητας.

© 2016 nured.uowm.gr