Σαμαρτζοπάνου Ευτυχία

Επιβλέπων Καθηγητής: Θαρρενός Μπράτιτσης

Τίτλος: Αξιοποίηση ψηφιακής αφήγησης και παιχνιδοποίησης για τη δημιουργική διδασκαλία βασικών αρχών Πληροφορικής

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Θαρρενός Μπράτιτσης
2) Γεώργιος Φεσάκης
3) Ζαχαρούλα Σμυρναίου

Περίληψη

Η διατριβή θα συμβάλει στη διερεύνηση για την ανάπτυξη μιας αλληλουχίας καινοτόμων δραστηριοτήτων που μπορούν να πλαισιώσουν το αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Οι καινοτόμες δραστηριότητες θα φέρουν σε επαφή τα υποκείμενα με τις Φυσικές Επιστήμες (Science), την Τεχνολογία (Technology), την Μηχανική (Engineering), τις Τέχνες (Arts), τα Μαθηματικά (Mathematics) και τη Γλώσσα (Language), ενισχύοντας τις ικανότητές τους (γνώση, δεξιότητες και συμπεριφορά) στους παραπάνω τομείς.

Συγκεκριμένα, θα σχεδιαστούν ψηφιακές αφηγήσεις και παιχνίδια ρόλων που πραγματεύονται τον προγραμματισμό Η/Υ με έμφαση στους βασικούς τύπους δεδομένων, στην αντικειμενοστρέφεια, στις δομές δεδομένων καλλιεργώντας τη μαθηματική και λογική σκέψη με τη χρήση του έμμετρου λόγου. Τα υποκείμενα θα αποκτήσουν μια αρχική, αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή ως μέλη μιας ομάδας (ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής).

© 2016 nured.uowm.gr