Ράμμος Δημήτριος

Επιβλέπων Καθηγητής: Θαρρενός Μπράτιτσης

Τίτλος: Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε μαθητές δημοτικού σχολείου μέσω της επεξεργασίας θεμάτων ευρωπαϊκής πολιτειότητας με την αξιοποίηση της ρομποτικής, της ψηφιακής αφήγησης και των περιηγήσεων εικονικής πραγματικότητας.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Θαρρενός Μπράτιτσης
  2. Συμεών Ρετάλης
  3. Φωτεινή Ασδεράκη

 

Περίληψη

Η κριτική σκέψη είναι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες για τα παιδιά και τους νέους του 21ου αιώνα. Κατ’ επέκταση, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτελεί έναν καίριο στόχο για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Η κριτική σκέψη ως έννοια είναι ιδιαίτερως σύνθετη και πολύπλοκη καθώς απαιτεί και εμπλέκει ένα σύνολο γνωστικών διεργασιών όπως η σύγκριση πηγών, η συνθετική σκέψη, η αιτιολόγηση και η διατύπωση λογικών συμπερασμάτων. Για τον λόγο αυτό, γίνεται κατανοητό ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε σχολικό επίπεδο πραγματοποιείται μέσω της διαθεματικής και λεπτομερούς επεξεργασίας πολλαπλών επιστημονικών πηγών που θα συνθέσουν το τελικό παραγόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Σε πολλές περιπώσεις, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης συνδυάζεται με άλλες σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα καθώς η θεματολογία των υπό επεξεργασία θεμάτων εκτείνεται στις αντίστοιχες θεματικές περιοχές. Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσω της επεξεργασίας θεμάτων ευρωπαϊκής πολιτειότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά καλούνται να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τις συνέπειες του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπισή της. Ομοίως, για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ενημερώσει τους νέους για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάπτυξη των διδακτικών σχεδίων για την επεξεργασία των θεμάτων ευρωπαίκής πολιτειότητας υλοποιείται με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, όπως η ρομποτική, η ψηφιακή αφήγηση και η εικονική πραγματικότητα. Το ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου η επεξεργασία θεμάτων ευρωπαϊκής πολιτειότητας με την χρήση ψηφιακών μέσων.

© 2016 nured.uowm.gr