Πλαλά Αγγελική

Επιβλέπων Καθηγητής: Σταμάτης Γαργαλιάνος

Τίτλος: Η Θεατρική Αγωγή στις εθελοντικές παιδαγωγικές κινήσεις νέων: Η περίπτωση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Σταμάτης Γαργαλιάνος
  2. Μαρία Δημάκη-Ζώρα
  3. Μαρία Κλαδάκη

Περίληψη

Ο Προσκοπισμός είναι μια παγκόσμια εθελοντική, μη πολιτική, παιδαγωγική κίνηση νέων. Από της ιδρύσεως του, αποστολή του Προσκοπισμού παγκοσμίως είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Για την επίτευξη της αποστολής  του αυτής, ο Προσκοπισμός εφαρμόζει τη δική του προσκοπική μέθοδο η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 ετών και άνω.

Η παρούσα ερευνητική πρόταση εστιάζει την προσοχή της στη μελέτη της προσκοπικής μεθόδου και των χαρακτηριστικών της, στον προσδιορισμό της επιστημονικότητας της και στην διαπίστωση της  καταλληλότητας της για τις ηλικίες των παιδιών στις οποίες απευθύνεται. Στην μελέτη αυτή θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τους τρόπους με τους οποίους το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων αξιοποιεί τις Τέχνες και πρωτίστως την Θεατρική Αγωγή ως μέσο για την επίτευξη των παιδαγωγικών του στόχων. Επιπλέον, η εξέταση της αποτελεσματικότητας της προσκοπικής παιδαγωγικής μεθόδου και η ανάδειξη της επιρροής της στα ανήλικα μέλη αποτελούν αντικείμενα της έρευνας.

© 2016 nured.uowm.gr