Παπαδοπούλου Αθηνά

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καλεράντε Ευαγγελία

Τίτλος: Διερεύνηση του περιεχομένου των Εγχειριδίων Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας που διδάσκονται στις Ελληνικές Στρατιωτικές Σχολές: Κειμενικός λόγος και συμβολικά συστήματα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Καλεράντε Ευαγγελία
2) Γιαβρίμης Παναγιώτης
3) Νικολάου Μαρία – Σουζάνα

Περίληψη

Η εν λόγω διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης του περιεχομένου των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων στρατιωτικών σχολών, τα οποία πραγματεύονται θέματα σχετικά με τις ουμανιστικές αξίες, οι οποίες συμβάλλουν στη δημοκρατική εκπαίδευση των σπουδαστών τους, δηλαδή, των μαθημάτων της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Σκοπός της εργασίας είναι να ανιχνευθούν ουμανιστικές έννοιες, όπως, ενδεικτικά, ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων, δημοκρατίας, ζητήματα κοινωνικού φύλου, θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και διαχείρισης προσφυγικού ζητήματος, κοινωνικής ενσωμάτωσης κ.α., αλλά και να γίνει ανάλυση του συνόλου του κειμενικού λόγου και των συμβολικών συστημάτων.

Το θεωρητικό πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής αποτελείται από: α. Ψυχολογία και Κοινωνιολογία στην εκπαίδευση, Στρατιωτική Κοινωνιολογία και Ψυχολογία, β. Πολιτική και Ένοπλες Δυνάμεις, Πολιτικές επιστήμες στην Εκπαίδευση, γ. Εκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις και γ. Δημοκρατία και εκπαίδευση. Το ερευνητικό πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής αποτελείται από την ανάλυση περιεχομένου, επικεντρωμένη στο ουμανιστικό κεφάλαιο, του συνόλου των συγγραμμάτων ψυχολογίας και κοινωνιολογίας των ελληνικών στρατιωτικών σχολών.

© 2016 nured.uowm.gr