Ντινολάζου Χριστίνα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Τίτλος: Το μοντέλο Ιδέες- Κόσμος-Τεκμήρια ως εργαλείο σχεδιασμoύ Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών για τη διδασκαλία θεματικών περιοχών της Βιολογίας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Παπαδοπούλου Πηνελόπη
2) Σπύρτου Άννα
3) Ζουπίδης Αναστάσιος

Περίληψη

Μια από τις κυριότερες σύγχρονες τάσεις που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, είναι ο σχεδιασμός Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ). Έχουν αναπτυχθεί διάφορα θεωρητικά πλαίσια που περιγράφουν και αναλύουν τις διαδικασίες σχεδιασμού μιας ΔΜΑ. Ένα από αυτά, το μοντέλο  Ιδέες – Κόσμος – Τεκμήρια (Ι-Κ-Τ), σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο σχεδιασμού και αύξησης της αποτελεσματικότητας ΔΜΑ για τη διδασκαλία θεματικών περιοχών της Βιολογίας. Προκειμένου να διερευνηθεί ο παραπάνω ισχυρισμός είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη δυο ΔΜΑ σε δυο διαφορετικές θεματικές περιοχές της Βιολογίας: βασικές έννοιες της Οικολογίας και Εξελικτική θεωρία, με κύριο εργαλείο που θα κατευθύνει το σχεδιασμό, το μοντέλο Ι-Κ-Τ. Και για τις δυο ΔΜΑ θα γίνει εσωτερική (ερωτηματολόγια, ημιδομημένες συνεντεύξεις) και εξωτερική αξιολόγηση (πειραματική ομάδα- ομάδα αναφοράς), από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαχθούν συμπεράσματα για την λειτουργικότητα του μοντέλου, ως προς το στόχο που εξετάζεται.

© 2016 nured.uowm.gr