Κική Μαγδαλινή

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ευαγγελία Καλεράντε

Τίτλος: Εκπαιδευτικές δομές και εργασιακές πειθαρχίες στον επιχειρησιακό τομέα: Εξελικτικές εκπαιδευτικές πολιτικές και εργασιακές πρακτικές στη ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Ευαγγελία Καλεράντε
  2. Νικόλαος Σαριαννίδης
  3. Χριστίνα Καρακιουλάφη

Περίληψη

Η διατριβή εξετάζει ως μελέτη περίπτωσης την επιχείρηση της ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας.

Επιδιώκεται να διερευνηθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης στις σχολές της ΔΕΗ σε άμεση συσχέτιση με τους εργασιακούς στόχους και τις οικονομικές στρατηγικές ανάπτυξης της επιχείρησης. Επιλέγεται να αναλυθεί η εκπαιδευτική οργάνωση: αναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό δυναμικό, πρακτική άσκηση κλπ., προκειμένου οι εκπαιδευτικές δομές να συνεξετασθούν σε μάκρο επίπεδο με τη δυναμική της οικονομίας όπως αυτή πολιτικά επικαθορίζεται από την εθνική πολιτική, την ευρωπαϊκή και τις διεθνοποιημένες οικονομικές συνιστώσες. Σε μίκρο επίπεδο η εκπαίδευση των νέων της περιοχής προσεγγίζει θέματα νεανικής κουλτούρας και εργασιακών στόχων όπου ο νέος  προσδιορίζεται ως εργατική μονάδα σε ένα προσδιορισμένο τόπο, όπου παρόν και μέλλον συμπυκνώνονται στην τοπικότητα.

Η διαρκώς επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση των διαδικασιών της σύγχρονης εποχής – εποχής που χαρακτηρίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας – καθορίζει, όπως φαίνεται από την προτεινόμενη διατριβή μας, το σχεδιασμό της επιχείρησης και τις εκπαιδευτικές πρακτικές.

© 2016 nured.uowm.gr