Κατσαρού Βασιλική

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βασιλική Πλιόγκου

Τίτλος: Η Σεξουαλική Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Διερεύνηση ερμηνευτικών προσδιορισμών εκπαιδευτικών, γονέων και διαμεσολαβητικών φορέων

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Βασιλική Πλιόγκου
  2. Ευαγγελία Καλεράντε
  3. Μαρία Γκασούκα

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται διεθνώς μια αύξηση εστίασης στη σεξουαλική εκπαίδευση ως μέσο βελτίωσης της ισότητας των φύλων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευημερίας των ατόμων – ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων. Πολλοί  διεθνείς φορείς αναγνωρίζουν ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι/ες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σεξουαλική εκπαίδευση κατάλληλη για την ηλικία τους. Ταυτόχρονα, ένας σημαντικός αριθμός ερευνών αναδεικνύει ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση επιτρέπει στα παιδιά και τους/τις νέους/ες να αναπτύξουν ακριβείς και ηλικιακά κατάλληλες γνώσεις, θετικές αξίες, στάσεις και δεξιότητες, που συμβάλλουν στην ασφάλεια και σε υγιείς, θετικές σχέσεις.

Η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ενδοιασμών που μπορεί να έχουν οι γονείς και της προσφοράς σεξουαλικής εκπαίδευσης από τα σχολεία, καθώς και των εμποδίων που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί στην παροχή της. Επιπλέον, η έρευνα θα προσπαθήσει να βοηθήσει στον καθορισμό των θεματικών ενοτήτων και των μαθησιακών στόχων που σχετίζονται με διάφορες ηλικιακές ομάδες και εκπαιδευτικές βαθμίδες.

© 2016 nured.uowm.gr