Καρίπη Σπυριδούλα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Αλευριάδου Αναστασία

Τίτλος: Βασικές Γραμματικές Δομές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Πρόγραμμα Παρέμβασης για την Κατάκτησή τους από Κωφά Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Αλευριάδου Αναστασία
2) Γρίβα Ελένη
3) Αντωνίου Αλέξανδρος – Σταμάτιος

Περίληψη

Μέχρι πρόσφατα οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές δεν μάθαιναν τις γραμματικές δομές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και δεν εμβάθυναν τις γλωσσικές και μεταγλωσσικές τους δεξιότητες στην ΕΝΓ. Οι εκπαιδευτικοί επίσης έχουν ελάχιστη ή καθόλου θεωρητική γλωσσική κατάρτιση στη ΕΝΓ, καθώς δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η γραμματική και συντακτική δομή της ΕΝΓ .

Η διδακτορική αυτή διατριβή αποτελεί μια έρευνα στις βασικές γραμματικές δομές της ΕΝΓ, στην καταγραφή αυτών αλλά και στην εφαρμογή ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκμάθηση αυτών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Απώτερος στόχος η εκμάθηση της ΕΝΓ αλλά και της γραπτής μορφής των ελληνικών , εδραιώνοντας ένα δίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η ευρεία εφαρμογή του προγράμματος θα βοηθήσει επιπλέον τους δασκάλους, παρέχοντάς τους υλικό στην ΕΝΓ φτιαγμένο από φυσικούς νοηματιστές.

© 2016 nured.uowm.gr