Γεωργούση Αθηνά

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Τίτλος: Βιοποικιλότητα και αειφορία: Μια μελέτη για τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων και την αποτελεσματική διδασκαλία στο σχολικό πλαίσιο

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Παπαδοπούλου Πηνελόπη
  2. Μαλανδράκης Γεώργιος
  3. Παπανικολάου Αναστάσιος

Περίληψη

H έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των εναλλακτικών αντιλήψεων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την έννοια και τις διαστάσεις της βιοποικιλότητας, την αξία διατήρησής της, της σύνδεσής της με την κλιματική αλλαγή και τη συμβολή της στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Στη συνέχεια, επιδιώκεται ο σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ), η οποία θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο, βάσει του οποίου θα εισαχθούν οι μαθητές/τριες στην πολυδιάστατη έννοια του όρου τις βιοποικιλότητας. Απώτερος στόχος της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας είναι να συμβάλλει στην στήριξη μιας ποιοτικότερης εκπαίδευσης και στη διαμόρφωση υπεύθυνων, κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, ικανών να συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα ικανών να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν από την απώλεια αυτής.

© 2016 nured.uowm.gr