Δερτούζου Φωτεινή

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεώργιος Τζάρτζας

Τίτλος: Τα υλικά και οπτικά μέσα στην εκπαίδευση: το παράδειγμα της Ροδόπης

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Αθανάσσιος Καραφύλλης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Παν/μίου Θράκης
  2. Αντώνιος Σμυρναίος, Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Παν/μίου Θεσσαλίας

Περίληψη

Τελευταία διεθνώς το ενδιαφέρον στην Ιστορία της Εκπαίδευσης μεταφέρεται από τις ηγετικές φυσιογνωμίες, και την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική μέσα στο περιβάλλον του σχολείου με στόχο την αποτύπωση της πραγματικότητας, τη μελέτη των αντικειμένων και των διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάδειξη της κοινωνικής ιστορίας της σχολικής τάξης. Η παρούσα έρευνα εντασσόμενη σε αυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο επιχειρεί να διερευνήσει την επίδραση των υλικών και των μέσων του σχολείου, της εικόνας και του χώρου στην εκπαιδευτική διαδικασία, το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στο σχολείο του περασμένου αιώνα, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, την περιοχή της Θράκης. Μέσα από την αναβίωση της σχολικής ρουτίνας επιχειρείται η προσέγγιση της σχολικής κουλτούρας της εποχής και η αναγωγή της στην ευρύτερα ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική, με σκοπό την αναζήτηση κοινών σημείων αλλά και διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών, που αναδεικνύουν την τοπική εκπαιδευτική ιστορία και τις «ιστορίες» μέσα στην «ιστορία». Μια τέτοια ερευνητική οπτική μπορεί να αναδείξει το τοπικό σε σχέση με το γενικό, την ιδιαίτερη σχολική κουλτούρα που διαμορφώνεται υπό την επίδραση πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων και να δώσει υπόσταση σε αντικείμενα και διαστάσεις της σχολικής ζωής που έχουν υποτιμηθεί από την κλασική ιστοριογραφία.

© 2016 nured.uowm.gr