Χρηστίδου Ακριβή

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Τίτλος: Έννοιες, αναπαραστάσεις και μοντέλα για τη γενετική και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές στα σχολικά εγχειρίδια της βιολογίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Πηνελόπη Παπαδοπούλου
  2. Αναστασία Στάμου
  3. Μηνάς Γιάγκου

Περίληψη

Ο σκοπός της διατριβής συνοψίζεται στη διερεύνηση των εξής ερωτημάτων: ποια είναι η εννοιολογική δομή των θεμάτων γενετικής στα σχολικά εγχειρίδια βιολογίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποια ιστορικά μοντέλα της γονιδιακής λειτουργίας αναγνωρίζονται σε αυτά και αν η σχέση μεταξύ κληρονομικότητας και περιβάλλοντος παρουσιάζεται με ντετερμινισμό. Επιπλέον, θα εντοπιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά των εικονογραφικών στοιχείων των σχολικών εγχειριδίων βιολογίας. Θα εντοπιστεί η έκταση της επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης μέσα στα εγχειρίδια και επίσης η σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή των μαθητών. Πώς η δομή και το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων βιολογίας αντιμετωπίζουν τα γνωστά εκπαιδευτικά εμπόδια και τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών;

© 2016 nured.uowm.gr