Αραβίδου Κυριακή

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σωτηρία Τριαντάρη

Τίτλος: Διαχείριση συγκρούσεων: Η ηγεσία στην διαδικασία της διαμεσολάβησης. Μελέτη περίπτωσης για την στρατηγική διοίκηση φορέων Δημοσίου Τομέα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Σωτηρία Τριαντάρη
2) Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος
3) Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

Περίληψη

Με την παρούσα διδακτορική διατριβή και έρευνα αναδεικνύουμε την αναγκαιότητα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα και το ρόλο της ηγεσίας στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για τη δόκιμη διαχείριση ή και αποφυγή των συγκρούσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους. Ο ρόλος των ανώτερων στελεχών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το ότι α. επιβαρύνονται με το καθήκον για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας τους, την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα έργου, τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων κ.λπ. και β. πολλές φορές πρέπει να διαχειριστούν τις ποικίλες συγκρούσεις που προκύπτουν ανάμεσα στους εργαζόμενους. Αυτόν τον ρόλο των ανώτερων στελεχών στους οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα, αναλύουμε στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας και στο ερευνητικό μέρος επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε εάν και κατά πόσο η Ηγεσία στους δημόσιους φορείς, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει ποικίλες συγκρούσεις με την ιδιότητα του Διαμεσολαβητή: α. γνωρίζει τις βασικές αρχές της Διαμεσολάβησης, β. χρησιμοποιεί τα μοντέλα και τις τεχνικές της Διαμεσολάβησης και γ. έχει τις ικανότητες και δεξιότητες ενός Διαμεσολαβητή.

© 2016 nured.uowm.gr