Αφεντάκη Μαρία

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Παλαιολόγου Νεκταρία

Τίτλος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών πολιτικών με τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως εργαλείο παρέμβασης στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Παλαιολόγου Νεκταρία
2) Πλιόγκου Βασιλική
3) Ντίνας Κωνσταντίνος

Περίληψη

Η εκπαίδευση μαθητών προερχόμενων από διαφορετικά πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια, προσφύγων και μεταναστών αποτελεί σημαντικό ζήτημα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η μελέτη και ο ακριβής προσδιορισμός των στάσεων και των αντιλήψεων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και επικοινωνία σκοπεύει στον ουσιαστικό μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών δράσεων μέσα από μια διαδικασία ενσωμάτωσης γνωστικών διαστάσεων όπως η διερεύνηση, η αξιολόγηση, η αυτοαξιολόγηση και ο προσεκτικός σχεδιασμός. Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τις ημιδομημένες συνεντεύξεις στα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής και τα ερωτηματολόγια στα στελέχη Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων σε πανελλήνια κλίμακα θα μελετηθούν και αξιολογηθούν οι ισχύουσες πρακτικές και πολιτικές, οι τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, τα προβλήματα που αναδύονται  και οι τρόποι βελτίωσης τους. Επιτελικό σκοπό της έρευνας συνιστά η συμβολή στην επίγνωση, στην ανάπτυξη και εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών στην ελληνική πραγματικότητα ώστε να βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση.

© 2016 nured.uowm.gr