Ορισμός Ο.Δ.Ε. και διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή/τριας Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο παίδων και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και αναπηρίες: Ανίχνευση, αξιολόγηση, παρέμβαση ΑΝΑΞΠΑ-ΑΜΕΑ».

© 2016 nured.uowm.gr