Οδηγίες Κατάθεσης Πτυχιακών εργασιών

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και εφόσον έχουν την τελική έγκριση από τους δύο επόπτες, οι φοιτητές / τριες καταθέτουν ένα CD στην Γραμματεία του τμήματος, το οποίο περιέχει την πτυχιακή εργασία σε μορφή pdf. Το όνομα του pdf αρχείου θα πρέπει να περιέχει το όνομα του/της συγγραφέα/έως με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.

Στο εξώφυλλο της εργασίας αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (για τον αγγλικό τίτλο οι φοιτητές να συμβουλευτούν τους επόπτες τους). Το CD να είναι σε χάρτινο φάκελο για CD, με το ονοματεπώνυμο και Α.Ε.Μ του φοιτητή / τριας.

Επίσης στο CD ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), δακτυλογραφημένη με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. Οι περιλήψεις δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 500 λέξεις.

Οι φοιτητές/τριες ας συμβουλευτούν τις οδηγίες που υπάρχουν στον «Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας» ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του τμήματος:
(Σπουδές > Προπτυχιακές > Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας).

Οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν το “έντυπο παράδοσης Πτυχιακής εργασίας” και μαζί με το CD, το καταθέτουν στην Γραμματεία.

Οδηγίες βαθμολόγησης Πτυχιακών εργασιών

Οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το βαθμολόγιο πτυχιακής εργασίας, μετονομάζουν το αρχείο ως εξής: «βαθ.πτυχ.επίθετο.ΑΕΜ.pdf» και το στέλνουν στους επόπτες για βαθμολόγηση. Οι καθηγητές/τριες στέλνουν το βαθμολόγιο συμπληρωμένο στη Γραμματεία του Τμήματος (nmironidis@uowm.gr).

Τα ανωτέρω παραδίδονται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνέχεια οι Γραμματείες θα πρέπει να τα προωθήσουν στις αντίστοιχες Βιβλιοθήκες:

© 2016 nured.uowm.gr