Επικύρωση τροποποίησης οριστικού πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003868, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024», αρ. πρωτ. πρόσκλησης 862/12-01-2024 (ΑΔΑ 9ΟΑ1469Β7Κ-ΜΚΙ)

© 2016 nured.uowm.gr