ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα παρακάτω έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν από όλους τους φοιτητές που έκαναν Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση μετά τον Απρίλιο του 2016 και ισχύουν και για όσους θα κάνουν στους επόμενους μήνες.

Το παρουσιολόγιο θα έχει την σφραγίδα και υπογραφή του φορέα. Τα έντυπα αυτά θα σταλούν στο email: praktikiaskisipdm@gmail.com

Τα έντυπα Δελτίο Εισόδου και Ερωτηματολόγιο Εξόδου,  θα υπογραφούν και θα σταλούν σκαναρισμένα, εφόσον έχετε ολοκληρώσει της Πρακτική στο email της κ. Χαιτίδου (oxaitidou@uowm.gr)

© 2016 nured.uowm.gr