Ανακοίνωση για το μάθημα 2219Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑ 2219Υ

Στο μάθημα 2219Υ «Πρακτική Άσκηση: διερεύνηση, σχεδιασμός, ανάληψη διδακτικού έργου» που προσφέρεται στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο οι φοιτητές κατανέμονται στα δύο εξάμηνα με αλφαβητική σειρά. Κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο το μάθημα παρακολουθούν οι φοιτήτριες/τές του Δ’ έτους που το όνομά τους αρχίζει από ΜΠΑΚ*** έως Ωω***. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος 2219Υ είναι η προηγούμενη επιτυχής ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων μαθημάτων:

  • 2213Υ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: αναλυτικά προγράμματα – παρατήρηση – Αναστοχασμός
  • τέσσερις (04) διδακτικές από το Ε’ και Στ’ εξάμηνο.

Οσοι/ες φοιτητές/τριες πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ( αριθμ. γραφ. 113) και να δηλώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα συμμετοχής στις παρακάτω ημέρες και ώρες.  :

Δευτέρα 20/2/2023: 12μμ- – 8μμ   &  Τρίτη 21/2/2023: 9πμ – 4μμ

Μετά τις παραπάνω ημερομηνίες κανένα σχετικό αίτημα δεν θα γίνει δεκτό

Η παραπάνω ανακοίνωση ισχύει και για τις/τους φοιτήτριες/τές από παλαιότερα εξάμηνα (επί πτυχίω).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Για τη δομή και το περιεχόμενο του μαθήματος, βλ. Οδηγό Σπουδών, περίγραμμα μαθήματος 2219Υ και σχετικό λήμμα για Πρακτική Άσκηση.Οποιοδήποτε οργανωτικό ζήτημα, θα συζητηθεί   α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά   στο 1ο μάθημα.

Οι υπεύθυνες του μαθήματος

© 2016 nured.uowm.gr