Ψυχολογία Κινήτρων

6ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Στεφάνου Γεωργία
Κωδικός Μαθήματος 0403Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα οχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι, Αγγλική

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να κατανοήσουν βασικές έννοιες των κινήτρων στην εκπαίδευση, πώς τα κίνητρα των νηπίων εκδηλώνονται αλλά και επηρεάζονται από το πλαίσιο στο νηπιαγωγείο. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ακόμη αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης της βιβλιογραφίας, σύνθεσης των πληροφοριών και εφαρμογή της γνώσης στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Προσδοκάται ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές διεξάγουν στοιχειώδη έρευνα, και είναι ικανοί να αναπτύξουν πρόγραμμα κινήτρων μάθησς.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Ορισμός, είδη κινήτρων και μέθοδοι μελέτης των κινήτρων. Φυσιολογική και βιολογική βάση των κινήτρων. Θεωρίες κινήτρων: Ψυχαναλυτική, ανθρωπιστική, διέγερσης / άριστου επιπέδου, συμπεριφορική, κινήτρου επίτευξης, γνωστικές (γνωστικής συνέπειας, αιτιολογικού προσδιορισμού, πεδίου του Lewin). Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου: ορισμός και εκφάνσεις της έννοιας του εαυτού και η σχέση της έννοιας του εαυτού με τη σχολική επίτευξη και την ψυχική υγεία. Εφαρμογές των θεωριών των κινήτρων στην εκπαίδευση: Ανάπτυξη και ενεργοποίηση των κινήτρων στο σχολείο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο, διάλεξη, ερώτηση-απάντηση, παρουσίαση εργασιών και συζήτηση, εργασία σε ομάδες
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
ΝΑΙ, ΟΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ή / ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
ΝΑΙ, ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
ΝΑΙ, ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Συγγραφή ατομικής εργασίας και παρουσίαση 24
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 15
ομαδική εργασία 25
Αυτοτελής μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
α) ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, (β) Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩς ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙς ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κωσταρίδου - Ευκλείδη, Α. (2012). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Πεδίο. Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research and applications. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall. - (2010) Τα κίνητρα στην εκπαίδευση (ΜΕΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ). Αθήνα: GUTENBERG Sansone, C. & Harackiewicz, M. J. (2002) Intrinsic and extrinsic motivation. Oxford: Elsevier. Wigfield, A. & Eccles, J. S. (2002). Development of achievement motivation. Oxford: Elsevier. Zimmerman, B. J. & Schunk, D. H. (2001). Self-regulated learning and academic achievement. Theoretical perspectives. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Ψυχολογία, Το Περιοδικό της Ψυχολογικής Eταιρείας Βορείου Ελλάδος, Psychology, Motivation,Educational Psychology, Παιδαγωγική Επιθεώρηση

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση