Ψυχολογία Κινήτρων

6ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Στεφάνου Γεωργία
Κωδικός Μαθήματος 0403Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Ορισμός, είδη κινήτρων και μέθοδοι μελέτης των κινήτρων. Φυσιολογική και βιολογική βάση των κινήτρων. Θεωρίες κινήτρων: Ψυχαναλυτική, ανθρωπιστική, διέγερσης / άριστου επιπέδου, συμπεριφορική, κινήτρου επίτευξης, γνωστικές (γνωστικής συνέπειας, αιτιολογικού προσδιορισμού, πεδίου του Lewin). Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου: ορισμός και εκφάνσεις της έννοιας του εαυτού και η σχέση της έννοιας του εαυτού με τη σχολική επίτευξη και την ψυχική υγεία. Εφαρμογές των θεωριών των κινήτρων στην εκπαίδευση: Ανάπτυξη και ενεργοποίηση των κινήτρων στο σχολείο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr