Διδακτική της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Αυγητίδου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος 2202Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5 ΕCtS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED152/

Περιεχόμενο μαθήματος

Ενίσχυση θετικών σχέσεων και κλίματος αποδοχής στο νηπιαγωγείο. Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων. Προϋποθέσεις και διαδικασία οργάνωσης της συνεργατικής μάθησης. Μέθοδοι διερεύνησης των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών. Τρόποι και διαδικασίες σχεδιασμού δραστηριοτήτων και διαθεματικών σχεδίων εργασίας με θέματα από την κοινωνική και πολιτική αγωγή. Στρατηγικές για την εξασφάλιση συμμετοχικών, διαλογικών και δημοκρατικών πρακτικών στο νηπιαγωγείο. Οι τρόποι εργασίας περιλαμβάνουν: ομαδικές εργασίες στο μάθημα, βιωματική μάθηση οδηγίες για συγκεκριμένους τρόπους σχεδιασμού δραστηριοτήτων και προετοιμασία εκτός μαθήματος, παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών στο μάθημα και διαλέξεις.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr