Διδακτική της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Αυγητίδου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος 2202Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5 ΕCtS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα οχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED152/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να τεκμηριωθεί η σημασία της ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων στην Προσχολική Eκπαίδευση και να αποκτήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες βασικές γνώσεις και εργαλεία για τους τρόπους μελέτης τους στην τάξη. - Να συζητηθεί ο ρόλος της/του νηπιαγωγού για την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών στην τάξη και να διευκρινιστεί ο ρόλος της/του στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών. . - Να συνδεθεί η ανάπτυξη ενός κλίματος αποδοχής στην τάξη με τις στρατηγικές της/του νηπιαγωγού σε σχέση με την οργάνωση του χώρου, του χρόνου, του περιεχομένου και των τρόπων εργασίας στο νηπιαγωγείο. - Να γίνουν κατανοητά η πορεία και το περιεχόμενο ενός προγράμματος ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και οι φοιτητές και φοιτήτριες να είναι ικανοί/ές να οργανώνουν δραστηριότητες σε ένα τέτοιο πρόγραμμα Να τεκμηριωθεί η αξία της συνεργατικής μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση, να αναλυθούν τα στάδια οργάνωσής της και οι φοιτητές και φοιτήτριες να αποκτήσουν ικανότητες σχεδιασμού συνεργατικών δραστηριοτήτων. - Να έχουν την ικανότητα να οργανώσουν το περιεχόμενο και τη διαδικασία σχεδιασμού οργανωμένων δραστηριοτήτων για την κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των παιδιών. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν στις σχέσεις των παιδιών, την κοινωνική αποδοχή και τον αποκλεισμό, την έκφραση και τον έλεγχο συναισθημάτων καθώς και αξίες όπως η δημοκρατία, η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η αλληλοβοήθεια. -Να ενημερωθούν οι φοιτητές για τη διαδικασία τεκμηρίωσης και αξιολόγησης της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών - Να εμπλουτιστεί το ρεπερτόριο πρακτικών και στρατηγικών που προάγουν την κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των παιδιών

Γενικές ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί σύμφωνα με τα αναμενόμενα μαθησιακά αοτελέσματα: στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, στην άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, στην αυτόνομη εργασία αλλά και στην ομαδική εργασία, στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων

Περιεχόμενο μαθήματος

Ενίσχυση θετικών σχέσεων και κλίματος αποδοχής στο νηπιαγωγείο. Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων. Προϋποθέσεις και διαδικασία οργάνωσης της συνεργατικής μάθησης. Μέθοδοι διερεύνησης των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών. Τρόποι και διαδικασίες σχεδιασμού δραστηριοτήτων και διαθεματικών σχεδίων εργασίας με θέματα από την κοινωνική και πολιτική αγωγή. Στρατηγικές για την εξασφάλιση συμμετοχικών, διαλογικών και δημοκρατικών πρακτικών στο νηπιαγωγείο. Οι τρόποι εργασίας περιλαμβάνουν: ομαδικές εργασίες στο μάθημα, βιωματική μάθηση οδηγίες για συγκεκριμένους τρόπους σχεδιασμού δραστηριοτήτων και προετοιμασία εκτός μαθήματος, παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών στο μάθημα και διαλέξεις.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο, διαλέξεις, βιωματικές ασκήσεις, ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, διάλογος
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
βίντεο και παρουσιάσεις
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
διαλέξεις 39
μικρές ομάδες 30
προετοιμασία για παρουσιάσεις 25
ατομική μελέτη 20
ασκήσεις 15 ώρες
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
όπως και στα άλλα μαθήματα

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Αυγητίδου, Σ. (1997), Οι κοινωνικές σχέσεις και η παιδική φιλία στην προσχολική ηλικία: Θεωρία, Έρευνα και Διδακτική Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο, Θεσσαλονίκη: εκδ. οίκος αδελφών Κυριακίδη α.ε. Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) (2008), Συνεργατική μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές, Αθήνα: Gutenberg Κουτσουβάνου, Ε. και ομάδα εργασίας (1999), Οι Κοινωνικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αθήνα: Οδυσσέας. Χατζηχρήστου, Χ. (επιμ.) (2008), Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης, Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο, Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση