Διδακτική της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Διδάσκουσα - ων Αυγητίδου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος 2202Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου, επιστημονικής περιοχής, ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED152/

Περιεχόμενο

Ενίσχυση θετικών σχέσεων και κλίματος αποδοχής στο νηπιαγωγείο. Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων. Προϋποθέσεις και διαδικασία οργάνωσης της συνεργατικής μάθησης. Μέθοδοι διερεύνησης των κοινωνικών αλληλεπιδρασεων των παιδιών. Τρόποι και διαδικασίες σχεδιασμοί δραστηριοτητων και διατιθεμένων σχεδίων εργασίας με θέματα από την κοινωνική και πολίτικη αγωγή. Στρατηγικές για την εξασφάλιση συμμετοχικών, διαλογικών και δημοκρατικών πρακτικόν στο νηπιαγωγείο. Οι τρόποι εργασίας περιλαμβανουν: ομαδικές εργασίες στο μάθημα, βιωματική μάθηση οδηγίες για συγκεκριμενους τρόπους σχεδιασμοί δραστηριοτητων και προετοιμασία εκτός μαθήματος παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών στο μάθημα και διαλέξεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να μπορούν να αναδείξουν τη σημασία ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων στην προσχολική εκπαίδευση και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και εργαλεία για τους τρόπους μελέτης τους στην τάξη. Να μπορούν να εντοπίζουν το ρόλος της/του νηπιαγωγού για την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών στην τάξη και το ρόλος της/του στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών. Να μπορούν να προτείνουν στρατηγικές ανάπτυξης ενός κλίματος αποδοχής στην τάξη σε σχέση με την οργάνωση του χώρου, του χρόνου, του περιεχομένου και των τρόπων εργασίας στο νηπιαγωγείο. Να έχουν επίγνωση της πορείας και του περιεχομένου ενός προγράμματος ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και να είναι ικανοί/ες να οργανώνουν δραστηριότητες συμφώνα με τη μεθοδολογία ενός τέτοιου προγράμματος. Να μπορούν να τεκμηριώσουν την αξία της συνεργατικής μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση, να αναλύουν τα σταδία οργάνωσης της και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδιασμού συνεργατικών δραστηριοτήτων. Να έχουν την ικανότητα να οργανώσουν το περιεχόμενο και τη διαδικασία σχεδιασμού οργανωμένων δραστηριοτήτων για την κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των παιδιών. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν στις σχέσεις των παιδιών, την κοινωνική αποδοχή και τον αποκλεισμό , την έκφραση και τον έλεγχο συναισθημάτων καθώς και άξιες όπως η δημοκρατία, η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η αλληλοβοήθεια. Να ενημερωθούν οι φοιτητές για τη διαδικασία τεκμηρίωσης και αξιολόγησης της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. Να εμπλουτιστεί το ρεπερτόριο πρακτικών και στρατηγικών που προάγουν την κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των παιδιών.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση