Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070524

Σε διενέργεια

Ακρωνύμιο: T4E
Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»
Διάρκεια: 21/12/2020 έως 31/03/2022
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://t4e.sch.gr/
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μπράτιτσης Θαρρενός


Το πρόγραμμα αφορά στην επιμόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εστιάζοντας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των επίσημων πλατφορμών που παρέχει το ΥΠΑΙΘ. Ως φορεάς το ΠΔΜ είχε την ευθύνη δημιουργίας του επιμορφωτικού υλικού και της διεκπεραίωσης της επιμόρφωσης της ειδικότητας των Νηπιαγωγών.

  

© 2016 nured.uowm.gr