Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων

Ολοκληρωμένο

Ακρωνύμιο: TOCSIN
Πηγή χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ - ΥΠΕΘ
Διάρκεια: 01/09/2015 έως 31/08/2016
Επιστημονικός υπεύθυνος:

© 2016 nured.uowm.gr