Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης

Ολοκληρωμένο

Ακρωνύμιο: LangMassCulture inEducation
Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων · Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Διάρκεια: 06/10/2011 έως 30/11/2015
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://thalisuowm.weebly.com/
Επιστημονικός υπεύθυνος:

Εξετάστηκε η δυνατότητα εισαγωγής των κειμένων μαζικής κουλτούρας (π.χ. τηλεοπτικά προγράμματα, διαφημίσεις, ταινίες, διαδίκτυο κ.λπ.) στο γλωσσικό μάθημα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο), μέσα από τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, με σκοπό την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών σε φαινόμενα γλωσσικής ποικιλότητας, δηλαδή της ευαισθητοποίησης και της καλλιέργειας της κριτικής τους σκέψης στις κοινωνικές συνθήκες της γλωσσικής χρήσης.

© 2016 nured.uowm.gr