Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες

Ολοκληρωμένο

Ακρωνύμιο: STED
Πηγή χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ - ΥΠΕΘ
Διάρκεια: 01/02/2014 έως 31/10/2015
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://research.flo.uowm.gr/sted/
Επιστημονικός υπεύθυνος:

Παρά την πρόοδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στην Ελλάδα, οι επιδόσεις στην αξιολόγηση του  PISA  είναι σημαντικά κάτω από το μέσο όρο. Ένας σημαντικός παράγοντας γι αυτό μπορεί να είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ΦΕ ακολουθούν τυπικά το εγχειρίδιο για τη μεταφορά της γνώσης, αντί να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους,  βασισμένοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών τους. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι ότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας αποτελείται από έννοιες και γεγονότα αποφεύγοντας π.χ. τη διαδικαστική και επιστημολογική γνώση. Αυτοί οι λόγοι έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των επιλογών των μαθητών να καλύψουν τις ψυχολογικές τους ανάγκες.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να μελετήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας των ΦΕ, με στόχο τη διεύρυνση των διδακτικών απόψεων και πρακτικών τους. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσουμε νέες ή τροποποιούμε υπάρχουσες Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ) ως δείγματα καλών διδακτικών πρακτικών, καθώς και ως διδακτικά υλικά, συμβατά με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, μετά από σχετική καταγραφή τους. Οι εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν σε αυτά και με αυτά τα υλικά και θα τα εφαρμόσουν στις τάξεις τους. Στην επόμενη φάση θα σχεδιάσουν τις δικές τους ΔΜΑ και στη συνέχεια θα τις εφαρμόσουν στις τάξεις τους.

Αναμένεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα διευρύνουν τόσο τις διδακτικές τους απόψεις όσο και τις αντίστοιχες πρακτικές τους, σε σχέση τόσο με το περιεχόμενο, όσο και τη διαδικασία της διδασκαλίας. Θα καταγραφούν οι αλλαγές του προφίλ των εκπαιδευτικών και θα αναπτυχθεί ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ΦΕ. Επιπλέον, θα παραχθεί ένα σύνολο 6 ΔΜΑ, για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι αλλαγές στο προφίλ των εκπαιδευτικών θα καταγραφούν μέσω ατομικών συνεντεύξεων, παρατήρησης τάξης και ατομικών ημερολογίων. Τα δεδομένα αυτά θα αναλυθούν μέσω επαγωγικής  (bottom-up) διαδικασίας.

© 2016 nured.uowm.gr