Βέλκου Κυριακή

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Αυγητίδου Σοφία

Τίτλος: Διερεύνηση των πρακτικών εκπαιδευτικού προγραμματισμού  και υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης των νηπιαγωγών

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Αυγητίδου Σοφία
2) Γεώργιος Ιορδανίδης
3) Αθανάσιος Γρηγοριάδης

 Περίληψη

Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή μελετάται ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου των νηπιαγωγών  σε ένα πλαίσιο συμμετοχικής και συνεργατικής δράσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι υπάρχουσες πρακτικές του προγραμματισμού τους, να τροποποιηθούν ή να εμπλουτισθούν ή  να ενισχυθεί η αναθεώρησή τους σύμφωνα με τα προτάγματα της σύγχρονης έρευνας και γνώσης. Επίσης μέσα από μια έρευνα-δράση  μελετούνται οι συνθήκες εκείνες, οι οποίες ευνοούν καλές πρακτικές στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού τους έργου με στόχο την  βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου αλλά και την επαγγελματική τους μάθηση.

 

© 2016 nured.uowm.gr